Ruszyła strona z generowaniem podania rekrutacyjnego

od 16 marca 2015 do 22 maja 2015 11 - 15

Od 16 marca od godz. 12.00 do 22 maja do godz. 15.00 rejestracja kandydatów do KLO za pomocą wewnętrznego systemu rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej liceumwmarkach.pl z podaniem wyboru klasy z odpowiednimi rozszerzeniami.

Od 25 maja od godz.12.00 do 12 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają wymagane dokumenty:

– opinia ks. proboszcza ze swojej parafii

– opinia katechety

– opinia wychowawcy klasy

– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

– inne dokumenty np. zaświadczenia o dysleksji, dysgrafii itp.

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

– dokonana wpłata wpisowego w wysokości 350 ZŁ. (w sekretariacie szkoły)

– trzy fotografie

KANDYDACI Z KATOLICKIEGO GIMNAZJUM SKŁADAJĄ:

– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

– inne dokumenty np. zaświadczenia o dysleksji, itp.

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

– dokonana wpłata wpisowego w wysokości 350 ZŁ. (w sekretariacie szkoły)

-trzy fotografie

KANDYDATOM, KTÓRZY DOKONALI WYBORU KLO JAKO INNEJ NIŻ PIERWSZA SZKOŁA W PRZYPADKU NIEPRZYJĘCIA DO NIEJ LUB REZYGNACJI, LICEUM ZWRACA WPISOWE POMNIEJSZONE O KOSZTY ADMINISTRACYJNE 50 ZŁ

29 V 2015 r. o godz. 15.15 test z języka angielskiego przeprowadzony w celu ustalenia poziomu zaawansowania grupy językowej

Od 15 do 19 czerwca (termin ustala szkoła) rozmowy dyrekcji szkoły z rodzicami kandydatów.

RODZICE KANDYDATÓW Z KATOLICKIEGO GIMNAZJUM SĄ ZWOLNIENI Z TEGO PUNKTU REKRUTACJI

20 czerwca rozmowy z kandydatami do KLO (godzinę spotkania ustala szkoła)

Od 26 czerwca od godz.11.00 do 29 czerwca do godz. 16.00 kandydaci składają następujące dokumenty:

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

– kartę zdrowia i szczepień. Na każdej stronie kopii świadectwa i zaświadczenia należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

Od 30 czerwca od godz. 9.00 do 2 lipca do godz. 12.00 szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez KLO.

W dniu 2 lipca do godz. 17.00 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające kody przypisane każdemu z kandydatów, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do KLO.

Od 3 lipca do 6 lipca w godz. 9.00 do 16.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do KLO składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum oraz jeżeli KLO było szkołą drugiego wyboru oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content