REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH NA ROK SZKOLNY 2018/19

liceum

Możliwość komentowania REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH NA ROK SZKOLNY 2018/19 została wyłączona 6 kwietnia 2018 /

skocz do systemu generowania podań: rekrutacja.liceumwmarkach.pl

I Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2018/19 planujemy przyjąć do naszej szkoły uczniów, którzy chcą zacząć naukę w liceum na jednym z trzech kierunków:
 • matematyczno-geograficznym;
 • biologiczno-chemicznym;
 • polonistyczno-historycznym.
 1. Oprócz wyżej wymienionych rozszerzeń każdy uczeń będzie uczęszczał na język angielski rozszerzony.
 2. Utworzenie każdego z kierunków zależne jest od ilości chętnych (min. 6 osób).
 3. Oprócz wymienionych rozszerzeń oferujemy zajęcia fakultatywne:
 • informatyka/robotyka – fakultet z programowania oraz grafiki komputerowej;
 • fakultet artystyczny – zajęcia teatralne z profesjonalnym aktorem;
 • język łaciński.
 1. Uczeń wybiera jeden fakultet, który będzie prowadzony przez dwa lata – w pierwszej i drugiej klasie.
 2. Głównym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski.
 3. Drugi język obcy to do wyboru: język włoski (kontynuacja), język francuski (kontynuacja), język niemiecki

 

II Rekrutacja

 1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Markach (KLO) składa się z następujących elementów:
 • rejestracja za pomocą szkolnego elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: rekrutacja.liceumwmarkach.pl
 • złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

– opinia katechety

– opinia wychowawcy klasy

– podanie wygenerowane w szkolnym systemie rejestracji kandydatów

– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

– wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły

– trzy fotografie

 

 • test pisemny z języka angielskiego (w celu ustalenia poziomu zaawansowania kandydata)
 • rozmowa rekrutacyjna dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata
 • rozmowy rekrutacyjne z kandydatami (z dyrektorem i/lub wicedyrektorem oraz z jednym z nauczycieli szkoły)
 • złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczonej przez macierzyste gimnazjum kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego po ogłoszeniu listy przyjętych.
 1. Warunki konieczne do przyjęcia:
 • ocena zachowania na koniec gimnazjum: przynajmniej dobre
 • ocena z religii na koniec gimnazjum: przynajmniej dobra
 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym: przynajmniej 4,0
 • ilość punktów zdobytych w wyniku rekrutacji: przynajmniej 140
 1. Kandydatowi, który spełnia powyższe warunki konieczne, oblicza się punkty decydujące o przyjęciu do szkoły według następujących zasad:
 • w wyniku rekrutacji kandydat do KLO może uzyskać 220 punktów
 • do 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego:

Aby obliczyć ilość zdobytych punktów należy zsumować wyniki egzaminu gimnazjalnego podane w procentach z następujących jego zakresów:

 • języka polskiego,
 • historii z wiedzą o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

i otrzymaną liczbę procentów pomnożyć przez 0,2.

Przykład:

Kandydat otrzymał następujące wyniki z poszczególnych zakresów egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 72%;
 • historia i wos – 65%,
 • matematyka – 88%,
 • przedmioty przyrodnicze – 80%,
 • język angielski, poziom podstawowy – 94%.

Sumujemy liczbę procentów: 72+65+88+80+94=399

Otrzymany wynik mnożymy przez 0,2, czyli 399*0,2=79,8. Zatem kandydat otrzymuje za egzamin 79,8 pkt.

 • do 100 punktów za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka angielskiego i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę w zależności od wybranego kierunku:

– 18 punktów – stopień celujący,

– 17 punktów – stopień bardzo dobry,

– 14 punktów – stopień dobry,

– 8 punktów – stopień dostateczny,

– 2 punkty – stopień dopuszczający,

Lista przedmiotów punktowanych przy rekrutacji na poszczególne kierunki:

 • matematyczno-fizyczny – język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
 • polonistyczno-historyczny – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
 • biologiczno-chemiczny – język polski, biologia, chemia, język angielski.

 

sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

 

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 32a ust. ustawy:
 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wcześniej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 1. a) międzynarodowym – 4 punkty,
 2. b) krajowym – 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – 2 punkty,
 4. d) powiatowym – 1 punkt.
 • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty.

 

ad c) Kandydat może zdobyć do 20 punktów za rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa składa się z dwóch części:

 • rozmowa z dyrektorem KLO lub wyznaczoną przez niego osobą (znajomość biografii patrona szkoły bł. Bronisława Markiewicza z materiałów wyznaczonych przez szkołę) – do 10 punktów
 • rozmowa z nauczycielem z zakresu materiału obejmującego ogólną wiedzę z (do 10 punktów):

– języka polskiego i historii – w przypadku kierunku polonistyczno-historycznego

– biologii i chemii – w przypadku kierunku biologiczno-chemicznego

– matematyki i geografii – w przypadku kierunku matematyczno-geograficznego.

 

 

III Harmonogram rekrutacji

 1. Spotkania informacyjne dla kandydatów (DZIEŃ OTWARTY) – 14 IV 2018 r. godz. 10.00
 1. Rejestracja kandydatów przez szkolny system informatyczny: 10-18 V 2018 r. ( w dniu 18 maja można się rejestrować do godz. 16.00)
 1. Składanie dokumentów (w sekretariacie szkoły) – 21-30 V 2018 r. z wyłączeniem 24 maja:

– opinia katechety

– opinia wychowawcy klasy

– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

– wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły (350 zł)

– trzy fotografie

 1. Rozmowy i test pisemny z j. angielskiego

21-30 V 2018 r. rozmowy dyrektora i /lub wicedyrektora z rodzicami kandydatów (termin ustali sekretariat szkoły)

9 VI 2018 r. rozmowy z kandydatami do KLO (godzinę spotkania ustali sekretariat szkoły)

11 VI 2018 r. – test pisemny z j. angielskiego, godz. 16.00

 1. Termin składania świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca od godziny 9:00 do 27 czerwca do godziny 16:00 – należy złożyć oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę, którą kandydat ukończył.
 2. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 2 lipca godzina 10:00
 1. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w KLO poprzez złożenie w szkole oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 2 lipca od godziny 10:00 do 9 lipca do godziny 15:00.
 2. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 9 lipca godzina 16:00.

 

 1. Opłaty
 • opłata wpisowego wynosi – 350 zł – (wnoszona w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów; wpisowe szkoła zwraca tym, którzy nie zostaną przyjęci do KLO. W innych przypadkach np. rezygnacja ze szkoły, itp. wpisowe jest bezzwrotne):
 • czesne w roku szkolnym 2018/19 wynosić będzie 500 zł
 • obiad (obowiązkowy raz w tygodniu) 12 zł.
 • strój szkolny (opłata jednorazowa; zostanie podana w późniejszym czasie).
 1. W przypadku wolnych miejsc zostanie podany harmonogram rekrutacji uzupełniającej.

skocz do systemu generowania podań: rekrutacja.liceumwmarkach.pl

Comments are closed.

Skip to content