REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH NA ROK SZKOLNY 2019/20

UWAGA: tekst jest poglądowy. Rekrutacja zakończona!

I Informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2020/21 planujemy utworzyć w naszym liceum dwie klasy. W każdej z tych klas uczniowie mogą wybrać jeden z czterech zestawów rozszerzeń.

2. Przedmioty rozszerzane w ramach każdej z klas:
– jęz. angielski, jęz. polski, historia;
– jęz. angielski, matematyka, fizyka;
– jęz. angielski, matematyka, geografia.

3. Utworzenie każdego z kierunków zależne jest od ilości chętnych (min. 6 osób).

4. Oprócz wymienionych rozszerzeń oferujemy zajęcia fakultatywne:

 • fakultet informatyczny – informatyka/robotyka, programowanie oraz grafika komputerowa;
 • fakultet artystyczny – zajęcia teatralne z profesjonalnym aktorem;
 • fakultet klasyczny – język łaciński i kultura antyczna

5. Uczeń wybiera jeden fakultet.

6. W przypadku dużej liczby chętnych szkoła rozważy możliwość otworzenia większej ilości klas.

7. Głównym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski.

8. Drugi język obcy to do wyboru: język włoski (kontynuacja), język francuski (kontynuacja) lub któryś z tych języków od podstaw.

II Rekrutacja

1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Markach (KLO) składa się z następujących elementów:
rejestracja za pomocą szkolnego elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: www.szkolawmarkach.pl
złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
– opinia proboszcza
– opinia katechety
– opinia wychowawcy klasy
– podanie wygenerowane w szkolnym systemie rejestracji kandydatów
– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)
– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego
– wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły
– trzy fotografie

 • test pisemny z języka angielskiego (w celu ustalenia poziomu zaawansowania kandydata)
 • rozmowa rekrutacyjna dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata
 • rozmowy rekrutacyjne z kandydatami (z dyrektorem i/lub wicedyrektorem oraz z jednym z nauczycieli szkoły)
 • złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz poświadczonej przez macierzystą szkołę kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty
 • złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty po ogłoszeniu listy przyjętych.

2. Warunki konieczne do przyjęcia:

 • ocena zachowania na koniec szkoły podstawowej: przynajmniej dobre
 • ocena z religii na koniec gimnazjum/szkoły podstawowej: przynajmniej dobra
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły: przynajmniej 4,0
 • ilość punktów zdobytych w wyniku rekrutacji: przynajmniej 120
 • 3. Kandydatowi, który spełnia powyższe warunki konieczne, oblicza się punkty decydujące o przyjęciu do szkoły według następujących zasad:
 • w wyniku rekrutacji kandydat do KLO może uzyskać 220 punktów
 • do 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty, przy czym:

– liczbę punktów za wynik egzaminu oblicza się według wzoru: , gdzie P – wynik egzaminu z języka polskiego, M – wynik egzaminu z matematyki, J – wynik egzaminu z języka obcego.
– w przypadku kandydata ósmoklasisty, liczbę punktów za wynik egzaminu oblicza się według wzoru: 0,35*P + 0,35*M + 0,3*J, gdzie P – wynik egzaminu z języka polskiego, M – wynik egzaminu z matematyki, J – wynik egzaminu z języka obcego.

do 100 punktów za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka angielskiego i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę w zależności od wybranego kierunku:
– 18 punktów – stopień celujący,
– 17 punktów – stopień bardzo dobry,
– 14 punktów – stopień dobry,
– 8 punktów – stopień dostateczny,
– 2 punkty – stopień dopuszczający,

Lista przedmiotów punktowanych przy rekrutacji na poszczególne kierunki:
matematyczno-fizyczny – język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
polonistyczno-historyczny – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
matematyczno-geograficzny – język polski, matematyka, geografia, język angielski;

– sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt

8 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wcześniej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty.

Kandydat może zdobyć do 20 punktów za rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa składa się z dwóch części:

rozmowa z dyrektorem KLO lub wyznaczoną przez niego osobą (znajomość biografii patrona szkoły bł. Bronisława Markiewicza z materiałów wyznaczonych przez szkołę) – do 10 punktów
rozmowa z nauczycielem z zakresu materiału obejmującego ogólną wiedzę z (do 10 punktów):
– języka polskiego i historii – w przypadku kierunku polonistyczno-historycznego
– biologii i chemii – w przypadku kierunku biologiczno-chemicznego
– matematyki i fizyki – w przypadku kierunku matematyczno-fizycznego.

4 Terminarz rekrutacji:

Zostanie podany.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content