Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach na rok szkolny 2021/22

I Informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2021/22 planujemy utworzyć w naszym liceum dwie klasy pierwsze. Uczniowie przyjęci do szkoły będą mogli wybrać jeden z trzech zestawów rozszerzeń:
• Język angielski, historia, polski – kierunek humanistyczny,
• Język angielski, matematyka, fizyka lub geografia – kierunek matematyczno-fizyczny
(-geograficzny)
• Język angielski, język francuski lub język włoski (jeden z nich) oraz język polski – kierunek językowy

2. Oprócz wymienionych rozszerzeń oferujemy zajęcia fakultatywne:
• informatyka/robotyka – fakultet z programowania oraz grafiki komputerowej;
• fakultet artystyczny – zajęcia teatralne z profesjonalnym aktorem;
• język łaciński i kultura antyczna
3. Uczeń wybiera jeden fakultet.
4. W ramach języków obcych nowożytnych realizowanych na poziomie rozszerzonym uczniowie będą przygotowywani do zdawania certyfikatów językowych (ich poziom będzie uzależniony od oceny stopnia zaawansowania dokonanej przez nauczyciela).
5. W przypadku dużej liczby chętnych szkoła rozważy możliwość otworzenia większej ilości klas.
6. Głównym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski.
7. Drugi język obcy to:

 • język włoski kontynuacja,
 • język francuski kontynuacja,
 • język francuski od podstaw, dla uczniów, którzy w szkole podstawowej nie uczyli się żadnego z wcześniej wymienionych języków.

II Rekrutacja
1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Markach (KLO) składa się z następujących elementów:
• rejestracja za pomocą szkolnego elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: http://rekrutacja.liceumwmarkach.pl/
• złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
– opinia proboszcza

 • opinia katechety
  – opinia wychowawcy klasy
 • podanie wygenerowane w szkolnym systemie rejestracji kandydatów – podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny) – wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły (400 zł) – trzy fotografie • rozmowa rekrutacyjna dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata • rozmowy rekrutacyjne z kandydatami (z dyrektorem i/lub wicedyrektorem oraz z jednym z nauczycieli szkoły) • złożenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii lub oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (obie kopie muszą być poświadczonej przez macierzystą szkołę) • złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty po ogłoszeniu listy przyjętych (jeśli wcześniej nie były złożone).
  1. Warunki konieczne do przyjęcia:
   • ocena zachowania na koniec szkoły podstawowej: przynajmniej dobre
   • ocena z religii na koniec szkoły podstawowej: przynajmniej dobra
   • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły: przynajmniej 4,0
   • ilość punktów zdobytych w wyniku rekrutacji: przynajmniej 120
  2. Kandydatowi, który spełnia powyższe warunki konieczne, oblicza się punkty decydujące o przyjęciu do szkoły według następujących zasad:
   • w wyniku rekrutacji kandydat do KLO może uzyskać 220 punktów
   • do 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty, przy czym liczbę punktów za wynik egzaminu oblicza się według wzoru: 0,35P + 0,35M + 0,3*J, gdzie P – wynik egzaminu z języka polskiego, M – wynik egzaminu z matematyki, J – wynik egzaminu z języka obcego.
   • do 100 punktów za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
   Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka angielskiego i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę w zależności od wybranego kierunku:
   – 18 punktów – stopień celujący,
   – 17 punktów – stopień bardzo dobry,
   – 14 punktów – stopień dobry,
   – 8 punktów – stopień dostateczny,
   – 2 punkty – stopień dopuszczający,
   Lista przedmiotów punktowanych przy rekrutacji na poszczególne kierunki:
   • matematyczno-fizyczny – język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
   • matematyczno-geograficzny-język polski, matematyka,geografia, język angielski;
   • humanistyczny – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
   • językowy – język polski, matematyka, język angielski, drugi język nowożytny.

– sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
• uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wcześniej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
• W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
• W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty.
• Kandydat może zdobyć do 20 punktów za rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa składa się z dwóch części:
• rozmowa z dyrektorem KLO lub wyznaczoną przez niego osobą (znajomość biografii patrona szkoły bł. Bronisława Markiewicza – biogram dostępny na stronie szkoły, umiejętność autoprezentacji) – do 10 punktów
• rozmowa z nauczycielem z zakresu materiału obejmującego ogólną wiedzę z (do 10 punktów):

 • języka polskiego i historii – w przypadku kierunku polonistyczno-historycznego
 • języka angielskiego – w przypadku kierunku językowego,
 • matematyki i fizyki – w przypadku kierunku matematyczno-fizycznego,
 • matematyki i geografii – w przypadku kierunku matematyczno-geograficznego.

  4. Po podliczeniu punktów zdobytych zgodnie z powyżej opisanymi zasadami tworzy się listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły z zachowaniem następujących reguł:
 • kandydaci spełniający warunki konieczne do przyjęcia do szkoły, którzy od razu złożyli oryginały świadectw i zaświadczeń, na listach są umieszczani w pierwszej kolejności od kandydata z największą liczbą punktów, do kandydata z najmniejszą liczbą punktów,
 • następnie na liście umieszcza się kandydatów spełniających warunki konieczne do przyjęcia do szkoły, którzy złożyli kopie świadectw i zaświadczeń w kolejności malejącej.

  Z tego co powyżej jest napisane wynika, że osoby, które złożyły oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu mają pierwszeństwo przed uczniami z lepszymi wynikami, którzy złożą kopie.

5. Harmonogram rekrutacji:
17 – 31 maja 2021 r. – rejestracja kandydatów za pomocą szkolnego elektronicznego formularza: http://rekrutacja.liceumwmarkach.pl/ i złożenie w sekretariacie dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 1 zasad rekrutacji dostępnych na internetowej stronie szkoły;
7 – 11 czerwca 2021 r. – rozmowy dyrekcji z rodzicami kandydatów (godziny rozmów ustali telefonicznie sekretariat szkoły);
12 czerwca 2021 r. (sobota) – rozmowy dyrekcji oraz jednego z nauczycieli z kandydatami;
25 czerwca od godziny 13:00 do 29 czerwca 2021 r. * 12 lipca 2021 r.– składanie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kandydaci, którzy złożą oryginały i spełniają warunki konieczne do przyjęcia do szkoły – patrz zasady rekrutacji rozdział II ust. 2 – mają gwarancję przyjęcia do szkoły pod warunkiem, że jest wystarczająca ilość miejsc).
22 lipca 2021 r. godz. 10:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;
22 – 29 lipca 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu;
30 lipca 2021 r. – ogłoszenie listy przyjętych.

* zmiana wymuszona terminem przekazania do szkół zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content