Rekrutacja KLO 2023/24

liceum wiadomości

Możliwość komentowania Rekrutacja KLO 2023/24 została wyłączona 14 lutego 2022 /

REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH NA ROK SZKOLNY 2023/24

pod tym linkiem generowanie podania do KLO —>

I Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2023/24 planujemy utworzyć w naszym liceum dwie klasy pierwsze. Uczniowie przyjęci do szkoły będą mogli wybrać jeden z następujących zestawów rozszerzeń:
 • Język angielski, historia, polski – kierunek humanistyczny,
 • Język angielski, matematyka, fizyka – kierunek matematyczno-fizyczny,
 • Język angielski, matematyka, geografia – kierunek matematyczno-geograficzny.
 1. Oprócz wymienionych rozszerzeń oferujemy zajęcia fakultatywne:
 • programowanie (w języku python);
 • zajęcia teatralne z profesjonalnym aktorem;
 • język łaciński i kultura antyczna;
 • język hiszpański
 1. Uczeń wybiera obowiązkowo jeden fakultet.
 2. W ramach języków obcych nowożytnych realizowanych na poziomie rozszerzonym uczniowie będą przygotowywani do zdawania certyfikatów językowych (ich poziom będzie uzależniony od oceny stopnia zaawansowania dokonanej przez nauczyciela).
 3. Głównym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski.
 4. Drugi język obcy to:

– język włoski kontynuacja,

– język francuski kontynuacja,

– język francuski od podstaw, dla uczniów, którzy w szkole podstawowej nie uczyli się żadnego z wcześniej wymienionych języków.

II Rekrutacja

 1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Markach (KLO) składa się z następujących elementów:
 • rejestracja za pomocą szkolnego elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: http://rekrutacja.liceumwmarkach.pl/
 • złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

– opinia katechety,

– opinia wychowawcy klasy,

– podanie wygenerowane w szkolnym systemie rejestracji kandydatów,

– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny),

– wpłata bezzwrotnego wpisowego w sekretariacie szkoły (400zł),

– dwie fotografie,

 • rozmowa rekrutacyjna dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata
 • rozmowy rekrutacyjne z kandydatami (z dyrektorem i/lub wicedyrektorem oraz z jednym z nauczycieli szkoły)
 • złożenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii lub oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (obie kopie muszą być poświadczone przez macierzystą szkołę)
 • złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty po ogłoszeniu listy przyjętych (jeśli wcześniej nie były złożone).
 1. Warunki konieczne do przyjęcia:
 • ocena zachowania na koniec szkoły podstawowej: przynajmniej dobre
 • ocena z religii na koniec szkoły podstawowej: przynajmniej dobra
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły: przynajmniej 4,0
 • ilość punktów zdobytych w wyniku rekrutacji: przynajmniej 120
 1. Kandydatowi, który spełnia powyższe warunki konieczne, oblicza się punkty decydujące o przyjęciu do szkoły według następujących zasad:
 • w wyniku rekrutacji kandydat do KLO może uzyskać 220 punktów
 • do 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty, przy czym liczbę punktów za wynik egzaminu oblicza się według wzoru: 0,35*P + 0,35*M + 0,3*J, gdzie P – wynik egzaminu z języka polskiego, M – wynik egzaminu z matematyki, J – wynik egzaminu z języka obcego.
 • do 100 punktów za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka angielskiego i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę w zależności od wybranego kierunku:

– 18 punktów – stopień celujący,

– 17 punktów – stopień bardzo dobry,

– 14 punktów – stopień dobry,

– 8 punktów – stopień dostateczny,

– 2 punkty – stopień dopuszczający,

Lista przedmiotów punktowanych przy rekrutacji na poszczególne kierunki:

 • matematyczno-fizyczny – język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
 • matematyczno-geograficzny-język polski, matematyka, geografia, język angielski;
 • humanistyczny – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

  b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 7 punktów,

  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
  – 5 punktów,

  d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,

  e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

  f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

  • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. ustawy:

  a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

  b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –się 7 punktów,

  c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

  d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

  e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

  f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

  • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wcześniej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  a) międzynarodowym – 4 punkty,

  b) krajowym – 3 punkty,

  c) wojewódzkim – 2 punkty,

  d) powiatowym – 1 punkt.

  W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

  • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
  • Kandydat może zdobyć do 20 punktów za rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa składa się z dwóch części:
  1. rozmowa z dyrektorem KLO lub wyznaczoną przez niego osobą (znajomość biografii patrona szkoły bł. Bronisława Markiewicza – biogram dostępny na stronie szkoły, umiejętność autoprezentacji) – do 10 punktów
  2. rozmowa z nauczycielem z zakresu materiału obejmującego ogólną wiedzę z (do 10 punktów):

  – języka polskiego i historii – w przypadku kierunku polonistyczno-historycznego

  – matematyki i fizyki – w przypadku kierunku matematyczno-fizycznego,

  – matematyki i geografii – w przypadku kierunku matematyczno-geograficznego.

  • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły pod warunkiem wzięcia udziału we wszystkich etapach procesu rekrutacji.
  1. Po podliczeniu punktów zdobytych zgodnie z powyżej opisanymi zasadami tworzy się listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły z zachowaniem następujących reguł:

  – kandydaci spełniający warunki konieczne do przyjęcia do szkoły, którzy od razu złożyli oryginały świadectw i zaświadczeń, na listach są umieszczani w pierwszej kolejności od kandydata z największą liczbą punktów, do kandydata z najmniejszą liczbą punktów,

  – następnie na liście umieszcza się kandydatów spełniających warunki konieczne do przyjęcia do szkoły, którzy złożyli kopie świadectw i zaświadczeń w kolejności malejącej.

  Z tego co powyżej jest napisane wynika, że osoby, które złożyły oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu mają pierwszeństwo przed uczniami z lepszymi wynikami, którzy złożą kopie.

  1. Harmonogram rekrutacji:
  • 22 kwietnia 2023 r. godz. 10:00 – dzień otwarty dla kandydatów do KLO,
  • 15 – 29 maja 2023 r. – rejestracja kandydatów za pomocą szkolnego elektronicznego formularza: http://rekrutacja.liceumwmarkach.pl/ i złożenie w sekretariacie dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 1 zasad rekrutacji dostępnych na internetowej stronie szkoły;
  • 5 – 7 czerwca 2023 r. – rozmowy dyrekcji z rodzicami kandydatów (godziny rozmów ustali telefonicznie sekretariat szkoły);
  • 17 czerwca 2023 r. (sobota) – rozmowy dyrekcji oraz jednego z nauczycieli z kandydatami;
  • 23 czerwca od godziny 12:00 do 12 lipca 2023 r. – składanie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kandydaci, którzy złożą oryginały i spełniają warunki konieczne do przyjęcia do szkoły – patrz zasady rekrutacji rozdział II ust. 2 – mają gwarancję przyjęcia do szkoły pod warunkiem, że jest wystarczająca ilość miejsc).
  • 21 lipca 2023 r. godz. 10:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;
  • 21 – 26 lipca 2023 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu;
  • 27 lipca 2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych.

  pod tym linkiem generowanie podania do KLO —>

  Comments are closed.

  Skip to content