ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2023/2024

podstawowa wiadomości

Możliwość komentowania ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2023/2024 została wyłączona 14 lutego 2022 /

=> generowanie podań

§ 1

Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2023/24 szkoła planuje utworzyć jedną klasę pierwszą.
 2. Klasa nie może liczyć więcej niż 20 uczniów.
 3. W Katolickiej Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego, a od klasy piątej drugiego języka obcego: francuskiego lub włoskiego.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów i samych kandydatów katolickiego charakteru szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
 5. Dla celów przeprowadzenia rekrutacji dyrektor KSP powoła do dnia 7 marca 2023 r. szkolną komisję rekrutacyjną.
 6. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców wygenerowanego na szkolnej stronie internetowej (=> generowanie podań) i podpisanego formularza, wymaganych dokumentów (patrz § 3) oraz uiszczenie w sekretariacie szkoły bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 zł.
 7. Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. B. Markiewicza nie prowadzi nauczania integracyjnego.

§ 2

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy I-ej

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły
  w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym i przedszkole wydało im Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.
 2. Proces rekrutacji składa się z:

– złożenia podania o przyjęcie i dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji (patrz § 3)

– rozmowy szkolnego psychologa/pedagoga z kandydatem,

– rozmowy przyszłego wychowawcy z kandydatem,

– rozmowy dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata.

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie:

a) kolejności zgłoszeń, przy czym najpierw rozpatrywani będą kandydaci, których rodzeństwo odbywa naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów im. ks. B. Markiewicza w Markach,

b) wyników rozmów pedagoga/psychologa oraz przyszłego wychowawcy z kandydatem.

 1. Rozmowa rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem i/lub wicedyrektorem nie ma wpływu na decyzję komisji.
 2. Złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły.

§ 3

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. wygenerowany ze strony internetowej szkoły (=> generowanie podań) i podpisany formularz rekrutacyjny,
 2. 2 fotografie legitymacyjne,
 3. opinia księdza proboszcza,
 4. akt chrztu – potrzebny z tej racji, że od klasy pierwszej w naszej szkole uczniowie zaczynają przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej,
 5. świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka),
 6. dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 7. skrócony odpis aktu urodzenia,
 8. dokument potwierdzający nr PESEL (jeśli nie ma na akcie urodzenia),

§ 4

Terminarz rekrutacji

27 II 2023 r. – uruchomienie systemu generowania podań na stronie www.szkolawmarkach.pl/rekrutacja (system czynny do 12 IV),

27 II – 12 IV 2023 r. – składanie w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) podań o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów, o których mowa w § 3 lit. a-d,

11 III 2023 r. godz. 10:00 – dzień otwarty dla kandydatów do KSP,

14 – 15 IV 2023 r. – rozmowy rekrutacyjne z rodzicami i kandydatami (spotkania odbywać się będą o godzinie ustalonej przez sekretariat szkoły),
5 V 2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.


§ 5

Wnioski końcowe

 1. Dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów procedury rekrutacyjnej.

=> generowanie podań

Comments are closed.

Skip to content