Rekrutacja KSP 2022/23

wrzucone: wiadomość szkoły: podstawowa
wiadomość szkoły: wiadomości

Zasady Przyjmowania Uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach na rok szkolny 2022/23

§ 1

Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2022/23 szkoła planuje utworzyć:
 • klasę pierwszą,
 • klasę siódmą.
 1. Klasa nie może liczyć więcej niż 20 uczniów.
 2. Oprócz podziału, o którym powyżej, w ramach danej klasy uczniowie są dzieleni na grupy językowe (z wyjątkiem klas 1-3).
 3. W Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego, a od klasy piątej drugiego języka obcego: francuskiego lub włoskiego.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów i samych kandydatów katolickiego charakteru szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
 5. Dla celów przeprowadzenia rekrutacji dyrektor KSP powoła do dnia 7 marca 2022 r. szkolną komisję rekrutacyjną.
 6. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców wygenerowanego na szkolnej stronie internetowej i podpisanego formularza, wymaganych dokumentów (patrz § 4) oraz uiszczenie w sekretariacie szkoły bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 zł.
 7. Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. B. Markiewicza nie prowadzi nauczania integracyjnego.

§ 2

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy I-ej

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły
  w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym i przedszkole wydało im Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.
 2. Proces rekrutacji składa się z:

– złożenia podania o przyjęcie i dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji (patrz § 4)

– rozmowy szkolnego psychologa/pedagoga z kandydatem,

– rozmowy przyszłego wychowawcy z kandydatem,

– rozmowy dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata.

 1. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z zachowaniem następującej kolejności:

– kandydaci, których rodzeństwo odbywa naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów im. ks. B. Markiewicza w Markach, według kolejności zgłoszeń,

– kandydaci zameldowani w Gminie Marki, według kolejności zgłoszeń,

– pozostali kandydaci, według kolejności zgłoszeń.

 1. Złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły.

§ 3

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy VII-ej

 1. Rekrutacja do klasy VII jest dwuetapowa.
 2. W pierwszym etapie należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 4 lit. a-d oraz k.
 3. Aby kandydat został zakwalifikowany do kolejnego etapu musi spełniać następujące warunki:

a) na koniec pierwszego semestru klasy VI-ej:

– otrzymał ocenę zachowania nie niższą niż dobre,

– uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.0,

– otrzymał ocenę z religii nie niższą niż dobry,

– otrzymał oceny z przedmiotów nie niższe niż dostateczne,

b) zostały złożone dokumenty, o których mowa w § 4 lit. a-d.

 1. Kandydat, który spełnia wymagania, o których mowa w ust.3, zostaje zakwalifikowany do drugiego etapu rekrutacji.
 2. Drugi etap rekrutacji składa się z:
 • rozmowy rodziców kandydata z dyrektorem i/lub wicedyrektorem szkoły,
 • rozmowy kandydata z dyrektorem i/lub wicedyrektorem, podczas której oceniana będzie umiejętność prezentacji siebie, znajomość wszystkich zwrotek polskiego hymnu oraz wiedzy na temat bł. B. Markiewicza – patrona szkoły – wystarczą wiadomości zamieszczone w biogramie zamieszczonym na stronie szkoły (można uzyskać 0-6 punktów),

6. Na podstawie zgromadzonych dokumentów w oparciu o tabelę zamieszczoną poniżej kandydatowi przyznawane są punkty.

7. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, na której odnotowana będzie liczba uzyskanych punktów.
8. Na podstawie ilości zdobytych punktów oraz opinii wychowawcy komisja sporządza listę przyjętych do szkoły.
9. Po ogłoszeniu listy przyjętych w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły należy w dniu zakończenia roku szkolnego złożyć w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia klasy VI oraz dokumentację medyczną z dotychczasowej szkoły.
10. Szkoła zastrzega sobie możliwość rezygnacji z utworzenia w KSP klasy VII, jeśli w toku rekrutacji okaże się, że liczba kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do tej klasy jest mniejsza niż 15. Ostateczna decyzja co do utworzenia klasy VII będzie ogłoszona do 29 IV 2022 r.

§ 4

Wymagane dokumenty

 • wygenerowany ze strony internetowej szkoły i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 • opinia księdza proboszcza,
 • opinia wychowawcy klasy z podpisanym przez wychowawcę wykazem ocen na I semestr klasy VI (może być podpisany wydruk z dziennika elektronicznego) i katechety (dotyczy kandydatów do klasy siódmej),
 • akt chrztu (tylko kandydaci do klasy pierwszej) – potrzebny z tej racji, że od klasy pierwszej w naszej szkole uczniowie zaczynają przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej,
 • świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka, dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
 • dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
 • świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej wraz z dokumentacją medyczną ze szkoły podstawowej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający nr PESEL (jeśli nie ma na akcie urodzenia),
 • dyplomy potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia (na poziomie co najmniej wojewódzkim).

§ 5

Terminarz rekrutacji

Klasa VII
21 II 2022 r. – uruchomienie systemu generowania podań na stronie www.szkolawmarkach.pl/rekrutacja (system czynny do 13 IV),

21 II – 13 IV 2022 r. – składanie w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) podań o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów, o których mowa w § 4 lit. a-d oraz k,

12 III 2022 r. godz. 10:00 – dzień otwarty dla kandydatów do KSP,

20 IV 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do etapu drugiego,

21 IV – 27 IV 2022 r. – rozmowy rekrutacyjne z rodzicami i kandydatami (spotkania odbywać się będą o godzinie ustalonej przez sekretariat szkoły),
28 IV 2022 r. – ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły,
24 i 27 VI 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do KSP poprzez złożenie dokumentów wymaganych w dniu zakończenia roku szkolnego – świadectwa ukończenia klasy VI-ej oraz dokumentacji medycznej z dotychczasowej szkoły (w piątek od godz. 12.00 do godz. 17.00, w poniedziałek od 11:00 do 18:00),
28 VI 2021 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.

Klasa I
21 II 2022 r. – uruchomienie systemu generowania podań na stronie www.szkolawmarkach.pl/rekrutacja (system czynny do 13 IV),

21 II – 13 IV 2022 r. – składanie w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) podań o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów, o których mowa w § 4 lit. a-d,

12 III 2022 r. godz. 10:00 – dzień otwarty dla kandydatów do KSP,

22 – 23 IV 2022 r. – rozmowy rekrutacyjne z rodzicami i kandydatami (spotkania odbywać się będą o godzinie ustalonej przez sekretariat szkoły),
5 V 2022 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.

§ 6

Wnioski końcowe

 1. Dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów procedury rekrutacyjnej.© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content