Terminarz rekrutacji do KLO

wiadomości

Możliwość komentowania Terminarz rekrutacji do KLO została wyłączona 25 maja 2015 /

TERMINARZ REKRUTACJI KANDYDATÓW DO

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH

 

  • Od 16 marca od godz. 1200 do 22 maja do godz. 1500 rejestracja kandydatów do KLO za pomocą wewnętrznego systemu rejestracji zamieszczonego na stronie internetowej liceumwmarkach.pl z podaniem wyboru klasy z odpowiednimi rozszerzeniami.

 

  • Od 25 maja od godz.1200 do 12 czerwca do godz. 1600 kandydaci składają wymagane dokumenty:

– opinia ks. proboszcza ze swojej parafii

– opinia katechety

– opinia wychowawcy klasy

– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

– inne dokumenty np. zaświadczenia o dysleksji, dysgrafii itp.

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

– dokonana wpłata wpisowego w wysokości 350 ZŁ. (w sekretariacie szkoły)

– trzy fotografie

 

  • KANDYDACI Z KATOLICKIEGO GIMNAZJUM SKŁADAJĄ:

– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

– inne dokumenty np. zaświadczenia o dysleksji, dysgrafii itp.

– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

– dokonana wpłata wpisowego w wysokości 350 ZŁ. (w sekretariacie szkoły)

– trzy fotografie

 

KANDYDATOM, KTÓRZY DOKONALI WYBORU KLO JAKO DRUGIEJ LUB TRZECIEJ SZKOŁY W PRZYPADKU NIEPRZYJĘCIA DO NIEJ LUB REZYGNACJI LICEUM ZWRACA WPISOWE POMNIEJSZONE O KOSZTY ADMINISTRACYJNE

 

  • 29 V 2015 r. o godz. 15.15 test z języka angielskiego przeprowadzony w celu ustalenia poziomu zaawansowania grupy językowej

 

 

  • Od 15 do 19 czerwca (termin ustala szkoła) rozmowy dyrekcji szkoły z rodzicami kandydatów.

 

RODZICE KANDYDATÓW Z KATOLICKIEGO GIMNAZJUM SĄ ZWOLNIENI Z TEGO PUNKTU REKRUTACJI

 

  • 20 czerwca rozmowy z kandydatami do KLO (godzinę spotkanie ustala szkoła)

 

  • Od 26 czerwca od godz.1100 do 29 czerwca do godz. 1600 kandydaci składają następujące dokumenty:

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,

– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

– kartę zdrowia i szczepień.

 

Na każdej stronie kopii świadectwa i zaświadczenia należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.

 

  • Od 30 czerwca od godz. 900 do 2 lipca do godz. 1200szkolne komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę.

 

  • W dniu 2 lipca do godz. 1700 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające kody przypisane każdemu z kandydatów, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do KLO.

 

  • Od 3 lipca do 6 lipca w godz. 9.00 do 16.00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do KLO składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w Liceum oraz jeżeli KLO było szkołą drugiego wyboru oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

 

Comments are closed.

Skip to content