Zasady Przyjmowania Uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów im. KS. Bronisława Markiewicza w Markach na rok szkolny 2018/19

skocz do systemu generowań podań -> system generowania podań

UWAGAmożna jeszcze składać podania szczególnie do klas VI i VII do innych proszę pytać przez e-mail lub telefon

§1

Informacje ogólne

 

  1. W roku szkolnym 2018/19 szkoła planuje utworzyć:
  • klasę pierwszą,
  • klasę czwartą
  • klasę piątą
  • klasę szóstą
  • klasę siódmą
 1. Klasa nie może liczyć więcej niż 20 uczniów.
 2. Oprócz podziału, o którym powyżej, w ramach danej klasy uczniowie są dzieleni na grupy językowe (z wyjątkiem klasy pierwszej).
 3. W Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego, a od klasy piątej drugiego języka obcego: francuskiego lub włoskiego.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów i samych kandydatów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
 5. Dla celów przeprowadzenia rekrutacji dyrektor KSP powoła do dnia 9 marca 2018 r. szkolną komisję rekrutacyjną.
 6. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców wygenerowanego na szkolnej stronie internetowej i podpisanego formularza, wymaganych dokumentów (patrz § 5) oraz uiszczenie w sekretariacie szkoły bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 350 zł.
 7. Po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów zostaną Państwo umówieni na rozmowę
  z dyrektorem oraz wicedyrektorem. Rozmowa nie wpływa na proces rekrutacji, ale nie jest możliwe uczestniczenie kandydata w procesie rekrutacyjnym bez rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami.

  §2

  Informacje dla rodziców kandydatów do klasy I-ej

   

  1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły
   w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym, przedszkole wydało im Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.
  2. Kandydaci są przyjmowani na podstawie zapisu w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki oraz rozmowy szkolnego psychologa i pedagoga z dzieckiem.
  3. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowane będą dzieci, których rodzeństwo odbywa lub odbywało naukę w Katolickim Gimnazjum, Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów i/lub Katolickim Liceum im. bł. B. Markiewicza w Markach oraz kandydatów zameldowanych w Gminie Marki.
  4. W przypadku wolnych miejsc dyrekcja rozpatrzy pozostałe podania wg. zgłoszonej kolejności
   (o ile do sekretariatu dostarczono komplet dokumentów).

  §3

  Informacje dla rodziców kandydatów do klasy IV

   

  1. W pierwszym etapie rekrutacji do klasy IV-ej będą brane pod uwagę oceny opisowe ucznia z I-ego semestru klasy trzeciej oraz rozmowy szkolnego psychologa z kandydatem.
  2. Pierwszy etap rekrutacji kończy się decyzją komisji rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu bądź nie kandydata do jej drugiego etapu (patrz harmonogram w § 6).
  3. W drugim etapie rekrutacji należy do szkoły dostarczyć dokumenty, o których mowa w §5 lit. a-d.
  4. Na podstawie złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu, bądź nie, kandydata do szkoły.

   

   

  §4

  Informacje dla rodziców kandydatów do klasy V-ej i VI-ej

  1. Rekrutacja do klas V-VI jest trzyetapowa.
  2. W pierwszym etapie należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 5 lit. a-d.
  3. Aby kandydat został zakwalifikowany do kolejnego etapu musi spełniać następujące warunki:
 • na koniec pierwszego semestru klasy odpowiednio IV lub V:

-otrzymał ocenę zachowania nie niższą niż dobre,- uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.0,

-otrzymał ocenę z religii nie niższą niż dobry,- otrzymał oceny z przedmiotów nie niższe niż               dostateczne,

-przedstawił oświadczenie o braku przeciwwskazań w udziale w zajęciach wychowania                    fizycznego,

-zostały złożone dokumenty, o których mowa w § 5 lit. a-d.

 1. Kandydat, który spełnia wymagania, o których mowa w ust.3, zostaje zakwalifikowany do drugiego etapu rekrutacji.
 2. Drugi etap rekrutacji składa się z:
 • rozmowy z dyrektorem i/lub wicedyrektorem, podczas której oceniana będzie umiejętność prezentacji siebie, znajomość wszystkich zwrotek polskiego hymnu oraz wiedzy na temat bł. B. Markiewicza – patrona szkoły (można uzyskać 0-6 punktów),
 • rozmowy z nauczycielem, podczas której oceniana będzie wiedza ogólna
  z dotychczasowej edukacji (można uzyskać 0-6 punktów),
 • rozmowy z nauczycielami języków obcych w celu sprawdzenia predyspozycji językowych,
 • testu sprawdzającego poziom wiedzy z języka angielskiego (wynik będzie proporcjonalnie przeliczony według wzoru: , p – przyznane punkty,
  W – wynik na teście, M – maksymalna ilość punktów z testu, by za ten element rekrutacji otrzymać od 0 do 6 punktów).
 1. Minimalna ilość punktów, by zostać zakwalifikowanym do ostatniego etapu rekrutacji wynosi
  8 punktów.
 2. W trzecim etapie rekrutacji należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 5 lit. h-k.
 3. Na podstawie zgromadzonych dokumentów w oparciu o tabelę zamieszczoną poniżej kandydatowi przyznawane są punkty.
 4. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, na której odnotowana będzie, suma ilości punktów uzyskanych przez kandydata w II i III etapie rekrutacji.
 5. Na podstawie ilości zdobytych punktów oraz zgromadzonych opinii komisja sporządza listę przyjętych do szkoły.

§5

Wymagane dokumenty:

 • wygenerowany ze strony internetowej szkoły i podpisany formularz rekrutacyjny,
 • 2 fotografie legitymacyjne,
 • opinia księdza proboszcza,
 • opinia wychowawcy klasy i katechety (nie dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
 • informacja o przyjęciu chrztu przez dziecko (tylko kandydaci do klasy pierwszej),
 • świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka, dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
 • dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
 • świadectwo ukończenia trzeciej, czwartej lub piątej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentacją medyczną ze szkoły podstawowej,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający nr PESEL (jeśli nie ma na akcie urodzenia),
 • dyplomy potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia (na poziomie co najmniej wojewódzkim).

 

 

 

§6

Opłaty

 1. W roku szkolnym 2017/18 obowiązują następujące opłaty:
 • wpisowe – 350 zł
 • czesne (płatne od 1 lipca 2017 r.) – 500 zł.
 • strój szkolny – cena zostanie podana w późniejszym czasie,
 • ubezpieczenie – cena zostanie podana w późniejszym czasie
 • cena jednego obiadu – 12 zł (raz w tygodniu obiad jest obowiązkowy).
 • cena jednego śniadania – 5 zł.
 • zajęcia dodatkowe lista zajęć zostanie podana w późniejszy czasie. Dodatkowe zajęcia mogą być będą dodatkowo płatne.

 

§7

Wnioski końcowe

 1. Rozmowy psychologa z dzieckiem i dyrektora wraz z wicedyrektorem z obojgiem rodziców są przeprowadzane w ustalonych terminach, podanych do wiadomości rodzicom kandydata.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata KSP dyrektor ogłasza po zakończeniu kolejnych etapów rekrutacji.
 3. Dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów procedury rekrutacyjnej.

 

 

skocz do systemu generowań podań -> system generowania podań

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content