Zasady Przyjmowania Uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej

UWAGA: tekst jest poglądowy. Rekrutacja zakończona!

system generowania podań: https://www.szkolawmarkach.pl/rekrutacja

§ 1
Informacje ogólne

1. W roku szkolnym 2019/20 szkoła planuje utworzyć:
a. klasę pierwszą,
b. klasę czwartą
c. klasę piątą
d. klasę szóstą
2. Klasa nie może liczyć więcej niż 20 uczniów.
3. Oprócz podziału, o którym powyżej, w ramach danej klasy uczniowie są dzieleni na grupy językowe (z wyjątkiem klasy pierwszej).
4. W Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego, a od klasy piątej drugiego języka obcego: francuskiego lub włoskiego.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów i samych kandydatów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
6. Dla celów przeprowadzenia rekrutacji dyrektor KSP powoła do dnia 4 marca 2019 r. szkolną komisję rekrutacyjną.
7. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców wygenerowanego na szkolnej stronie internetowej i podpisanego formularza, wymaganych dokumentów (patrz § 5) oraz uiszczenie w sekretariacie szkoły bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 350 zł.

§ 2
Informacje dla rodziców kandydatów do klasy I-ej

1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły
w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym, przedszkole wydało im Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.
2. Kandydaci są przyjmowani na podstawie zapisu w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki oraz rozmowy szkolnego psychologa z dzieckiem i dyrektora i/lub wicedyrektora z jego rodzicami.
3. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowane będą dzieci, których rodzeństwo odbywa lub odbywało naukę w Katolickim Gimnazjum, Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów i/lub Katolickim Liceum im. bł. B. Markiewicza w Markach oraz kandydatów zameldowanych w Gminie Marki.
4. W przypadku wolnych miejsc dyrekcja rozpatrzy pozostałe podania wg. zgłoszonej kolejności (o ile do sekretariatu dostarczono komplet dokumentów).

§ 3
Informacje dla rodziców kandydatów do klasy IV

1. W pierwszym etapie rekrutacji do klasy IV-ej będą brane pod uwagę oceny opisowe ucznia z I-ego semestru klasy trzeciej oraz rozmowy szkolnego psychologa z kandydatem i dyrektora wraz z wicedyrektorem z obojgiem rodziców.
2. Pierwszy etap rekrutacji kończy się decyzją komisji rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu bądź nie kandydata do jej drugiego etapu (patrz harmonogram w § 6).
3. W drugim etapie rekrutacji należy do szkoły dostarczyć dokumenty, o których mowa w §5 lit. a-d oraz h-k.
4. Na podstawie złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu, bądź nie, kandydata do szkoły.

§ 4
Informacje dla rodziców kandydatów do klasy V-ej i VI-ej
1. Rekrutacja do klas V-VI jest trzy etapowa.
2. W pierwszym etapie należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 5 lit. a-d.
3. Aby kandydat został zakwalifikowany do kolejnego etapu musi spełniać następujące warunki:
a. na koniec pierwszego semestru klasy odpowiednio IV lub V:
– otrzymał ocenę zachowania nie niższą niż dobre,
– uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.0,
– otrzymał ocenę z religii nie niższą niż dobry,
– otrzymał oceny z przedmiotów nie niższe niż dostateczne,
b. przedstawił oświadczenie o braku przeciwwskazań w udziale w zajęciach wychowania fizycznego,
c. zostały złożone dokumenty, o których mowa w § 5 lit. a-d.
4. Kandydat, który spełnia wymagania, o których mowa w ust.3, zostaje zakwalifikowany do drugiego etapu rekrutacji.
5. Drugi etap rekrutacji składa się z:
a. rozmowy z dyrektorem i/lub wicedyrektorem, podczas której oceniana będzie umiejętność prezentacji siebie, znajomość wszystkich zwrotek polskiego hymnu oraz wiedzy na temat bł. B. Markiewicza – patrona szkoły (można uzyskać 0-6 punktów),
b. rozmowy z nauczycielem, podczas której oceniana będzie wiedza ogólna z dotychczasowej edukacji (można uzyskać 0-6 punktów),
c. rozmowy z nauczycielami języków obcych w celu sprawdzenia predyspozycji językowych,
d. testu sprawdzającego poziom wiedzy z języka angielskiego (wynik będzie proporcjonalnie przeliczony według wzoru: , p – przyznane punkty, W – wynik na teście, M – maksymalna ilość punktów z testu, by za ten element rekrutacji otrzymać od 0 do 6 punktów).
6. Minimalna ilość punktów, by zostać zakwalifikowanym do ostatniego etapu rekrutacji wynosi 8 punktów.
7. W trzecim etapie rekrutacji należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 5 lit. h-k.
8. Na podstawie zgromadzonych dokumentów w oparciu o tabelę zamieszczoną poniżej kandydatowi przyznawane są punkty.

9. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, na której odnotowana będzie, suma ilości punktów uzyskanych przez kandydata w II i III etapie rekrutacji.
10. Na podstawie ilości zdobytych punktów oraz zgromadzonych opinii komisja sporządza listę przyjętych do szkoły.

§ 5

Wymagane dokumenty
1. Wymagane dokumenty:
a. wygenerowany ze strony internetowej szkoły i podpisany formularz rekrutacyjny,
b. 2 fotografie legitymacyjne,
c. opinia księdza proboszcza,
d. opinia wychowawcy klasy i katechety (nie dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
e. informacja o przyjęciu chrztu przez dziecko (tylko kandydaci do klasy pierwszej),
f. świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka, dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
g. dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
h. świadectwo ukończenia trzeciej, czwartej lub piątej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentacją medyczną ze szkoły podstawowej,
i. skrócony odpis aktu urodzenia,
j. dokument potwierdzający nr PESEL (jeśli nie ma na akcie urodzenia),
k. dyplomy potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia (na poziomie co najmniej wojewódzkim).

§ 6

Terminarz rekrutacji

klasy IV – V – VI
11 lutego 2019 r. – uruchomienie panelu rejestracji elektronicznej (system czynny do 19 kwietnia)
9 marca 2019 r. – dzień otwartych drzwi
Klasy IV, V, VI
• 11 II – 19,IV 2019 na stronie szkolawmarkach.pl/rekrutacja zostanie uruchomiony system generowania podań,
• 9 III 2019  r. SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW w KSP  godz. 10.00 (dzień otwarty),
• 24 IV – 30 IV 2017 r. – rozmowy rekrutacyjne z rodzicami (wg. ustalonej przez szkołę godziny spotkania),
• 6 V 2019  r. – ogólne informacyjne spotkanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kandydatów do KSP o godz. 18.30,
• 11 V 2019 r. – rozmowy rekrutacyjne z kandydatami (wg. ustalonej przez szkołę godziny spotkania),
• 13 V 2019 r. – test z j. angielskiego w budynku KSP (godz. 16.00),
• 15 V 2019 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji pierwszego etapu (do godz. 16.00),
• 21VI 2019 r. – przyjmowanie dokumentów wymaganych w dniu zakończenia roku szkolnego (od godz. 12.00 do godz. 17.00),
• 24 VI 2019 r. – decyzja o przyjęciu kandydata do KSP (do godz. 12.00).

Klasa I
• 11 II 2019 na stronie zostanie uruchomiony system generowania podań,
• 9 III 2019  r. SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW w KSP  godz. 10.00 (dzień otwarty),
• 6 V 2019  r. – ogólne informacyjne spotkanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kandydatów do KSP o godz. 19.30,
• 24I V – 30 IV 2019 r. – rozmowy rekrutacyjne z rodzicami (wg. ustalonej przez szkołę godziny spotkania), Podczas rozmowy z rodzicami dziecko spotyka się ze szkolnym psychologiem i nauczycielem nauczania początkowego.
• 21VI 2019 r. – przyjmowanie dokumentów wymaganych w dniu zakończenia roku szkolnego (od godz. 12.00 do godz. 17.00),
• 24 VI 2019 r. – decyzja o przyjęciu kandydata do KSP (do godz. 12.00).

§ 7
Opłaty
1. W roku szkolnym 2019/20 obowiązują następujące opłaty:
a. wpisowe – 350 zł
b. czesne (płatne od 1 lipca 2019 r.) – 500 zł.
c. strój szkolny – cena zostanie podana w późniejszym czasie,
d. ubezpieczenie – cena zostanie podana w późniejszym czasie (ubezpieczenie jest dobrowolne)
e. cena jednego obiadu – 12 zł (raz w tygodniu obiad jest obowiązkowy).
f. cena jednego śniadania – 5 zł.
g. zajęcia dodatkowe lista zajęć zostanie podana w późniejszy czasie. Dodatkowe zajęcia mogą być będą dodatkowo płatne.

§ 8
Wnioski końcowe
1. Rozmowy psychologa z dzieckiem i dyrektora wraz z wicedyrektorem z obojgiem rodziców są przeprowadzane w ustalonych terminach, podanych do wiadomości rodzicom kandydata.
2. Decyzję o przyjęciu kandydata KSP dyrektor ogłasza po zakończeniu kolejnych etapów rekrutacji.
3. Dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów procedury rekrutacyjnej.

system generowania podań: https://www.szkolawmarkach.pl/rekrutacja

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content