Zasady Przyjmowania Uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach na rok szkolny 2021/22

formularz generowania podań do KSP >>

§ 1

Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2021/22 szkoła planuje utworzyć:
 1. klasę pierwszą,
 2. klasę szóstą
 1. Klasa nie może liczyć więcej niż 20 uczniów.
 2. Oprócz podziału, o którym powyżej, w ramach danej klasy uczniowie są dzieleni na grupy językowe (z wyjątkiem klasy pierwszej).
 3. W Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego, a od klasy piątej drugiego języka obcego: francuskiego lub włoskiego.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów i samych kandydatów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
 5. Dla celów przeprowadzenia rekrutacji dyrektor KSP powoła do dnia 5 marca 2021 r. szkolną komisję rekrutacyjną.
 6. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców wygenerowanego na szkolnej stronie internetowej i podpisanego formularza, wymaganych dokumentów (patrz § 4) oraz uiszczenie w sekretariacie szkoły bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 zł.

§ 2

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy I-ej

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły
  w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym, przedszkole wydało im Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.
 2. Proces rekrutacji składa się z:

– złożenia podania o przyjęcia i dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji (patrz § 4)

– rozmowy szkolnego psychologa/pedagoga z kandydatem,

– rozmowy przyszłego wychowawcy z kandydatem,

– rozmowy dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata.

 1. Do szkoły przyjmowane będą dzieci z zachowaniem następującej kolejności:

– kandydaci, których rodzeństwo odbywa naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów i/lub Katolickim Liceum im. bł. B. Markiewicza w Markach, według kolejności zgłoszeń,

– kandydaci zameldowani w Gminie Marki, według kolejności zgłoszeń,

– pozostali kandydaci, według kolejności zgłoszeń.

 1. Złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem koniecznym przyjęcia do szkoły.

§ 3

Informacje dla rodziców kandydatów do klasy VI-ej

 1. Rekrutacja do klasy VI jest dwuetapowa.
 2. W pierwszym etapie należy złożyć dokumenty, o których mowa w § 4 lit. a-d oraz k.
 3. Aby kandydat został zakwalifikowany do kolejnego etapu musi spełniać następujące warunki:

a) na koniec pierwszego semestru klasy V-ej:

– otrzymał ocenę zachowania nie niższą niż dobre,

– uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4.0,

– otrzymał ocenę z religii nie niższą niż dobry,

– otrzymał oceny z przedmiotów nie niższe niż dostateczne,

b) zostały złożone dokumenty, o których mowa w § 4 lit. a-d.

 1. Kandydat, który spełnia wymagania, o których mowa w ust.3, zostaje zakwalifikowany do drugiego etapu rekrutacji.
 2. Drugi etap rekrutacji składa się z:
 1. rozmowy rodziców kandydata z dyrektorem i/lub wicedyrektorem szkoły,
 2. rozmowy kandydata z dyrektorem i/lub wicedyrektorem, podczas której oceniana będzie umiejętność prezentacji siebie, znajomość wszystkich zwrotek polskiego hymnu oraz wiedzy na temat bł. B. Markiewicza – patrona szkoły – wystarczą wiadomości zamieszczone w biogramie zamieszczonym na stronie szkoły (można uzyskać 0-6 punktów),
 1. Na podstawie zgromadzonych dokumentów w oparciu o tabelę zamieszczoną pod tym dokumentem przyznawane są punkty.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, na której odnotowana będzie liczba uzyskanych punktów.
 3. Na podstawie ilości zdobytych punktów oraz opinii wychowawcy komisja sporządza listę przyjętych do szkoły.
 4. Po ogłoszeniu listy przyjętych w celu potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły należy w dniu zakończenia roku szkolnego złożyć w sekretariacie szkoły oryginał świadectwa ukończenia klasy V oraz dokumentację medyczną z dotychczasowej szkoły.
 5. Szkoła zastrzega sobie możliwość rezygnacji z utworzenia w KSP klasy VI, jeśli w toku rekrutacji okaże się, że liczba kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do tej klasy jest mniejsza niż 15.

§ 4

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. wygenerowany ze strony internetowej szkoły i podpisany formularz rekrutacyjny,
 2. 2 fotografie legitymacyjne,
 3. opinia księdza proboszcza,
 4. opinia wychowawcy klasy z podpisanym przez wychowawcę wykazem ocen na I semestr klasy V (może być podpisany wydruk z dziennika elektronicznego) i katechety (dotyczy kandydatów do klasy szóstej),
 5. akt chrztu (tylko kandydaci do klasy pierwszej) – potrzebny z tej racji, że od klasy pierwszej w naszej szkole uczniowie zaczynają przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej,
 6. świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka, dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
 7. dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (dotyczy kandydatów do klasy pierwszej),
 8. świadectwo ukończenia piątej klasy szkoły podstawowej wraz z dokumentacją medyczną ze szkoły podstawowej,
 9. skrócony odpis aktu urodzenia,
 10. dokument potwierdzający nr PESEL (jeśli nie ma na akcie urodzenia),
 11. dyplomy potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia (na poziomie co najmniej wojewódzkim).

§ 6

Terminarz rekrutacji

Klasa VI
15 II 2021 r. – uruchomienie systemu generowania podań na stronie www.szkolawmarkach.pl/rekrutacja (system czynny do 16 IV),

15 II – 16 VI 2021 r. – składanie w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) podań o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów, o których mowa w § 4 lit. a-d oraz k,25 VI 2021 r. – potwierdzenie woli przyjęcia ucznia do KSP poprzez złożenie dokumentów wymaganych w dniu zakończenia roku szkolnego – świadectwa ukończenia klasy V-ej oraz dokumentacji medycznej z dotychczasowej szkoły (od godz. 12.00 do godz. 17.00),
28 VI 2021 r. – ogłoszenie listy przyjętych.

Klasa I
15 II 2021 r. – uruchomienie systemu generowania podań na stronie www.szkolawmarkach.pl/rekrutacja (system czynny do 16 IV),

15 II – 16 IV 2021 r. – składanie w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) podań o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów, o których mowa w § 4 lit. a-d,

20 IV – 24 IV 2021 r. – rozmowy rekrutacyjne z rodzicami i kandydatami (spotkania odbywać się będą o godzinie ustalonej przez sekretariat szkoły),
27 IV 2021 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.


§ 7

Opłaty

 1. Do 15 czerwca każdego roku szkolnego dyrektor szkoły wydaje Komunikat o wysokości opłat w KSP na kolejny rok szkolny.
 2. W roku szkolnym 2020/21 obowiązywały następujące opłaty:
 1. wpisowe – 400 zł
 2. czesne (płatne od 1 lipca 2020 r.) – 550 zł miesięcznie.
 3. strój szkolny – koszulka polo 43 zł, kamizelka 57 zł lub bluza 85 zł.
 4. cena jednego obiadu – klasy 1 – 3 12zł/obiad, klasy 4 – 8 15 zł/obiad (raz w tygodniu obiad jest obowiązkowy).

§ 8

Wnioski końcowe

 1. Dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów procedury rekrutacyjnej.

Tabela do §3 p. 6

formularz generowania podań do KSP >>

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content