Zasady rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Pierwszy etap rekrutacji zakończony

System generowania podań wyłączony

§1 Informacje ogólne

1. W roku szkolnym 2020/21 szkoła planuje utworzyć jedną klasę pierwszą,
2. Klasa nie może liczyć więcej niż 20 uczniów.
3. Szkoła nie prowadzi nauczania integracyjnego, w szkolenie nie pracują nauczyciele wspomagający.
4. W Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego, a od klasy piątej drugiego języka obcego: francuskiego lub włoskiego.
5. Warunkiem przyjęcia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów i samych kandydatów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
6. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców wygenerowanego na szkolnej stronie internetowej i podpisanego formularza, wymaganych dokumentów oraz uiszczenie w sekretariacie szkoły bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 350 zł.
7. Po spełnieniu wyżej wymienionych wymogów zostaną Państwo umówieni na rozmowę z dyrektorem oraz wicedyrektorem. Nie jest możliwe uczestniczenie kandydata w procesie rekrutacyjnym bez rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami.
 
§2 Informacje dla rodziców kandydatów do klasy I-ej
 
1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które uczestniczyły w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym, przedszkole wydało im Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolickie zasady wychowania.
2. Kandydaci są przyjmowani na podstawie zapisu w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki oraz rozmowy szkolnego psychologa i pedagoga z dzieckiem.
3. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowane będą dzieci, których rodzeństwo odbywa lub odbywało naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów i/lub Katolickim Liceum im. bł. B. Markiewicza w Markach oraz kandydatów zameldowanych w Gminie Marki.
4. W przypadku wolnych miejsc dyrekcja rozpatrzy pozostałe podania wg. zgłoszonej kolejności (o ile do sekretariatu dostarczono komplet dokumentów).

§3 Wymagane dokumenty:


• wygenerowany ze strony internetowej szkoły i podpisany formularz rekrutacyjny,
• 2 fotografie legitymacyjne,
• opinia księdza proboszcza,
• informacja o przyjęciu chrztu przez dziecko ,
• świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka),
• dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• skrócony odpis aktu urodzenia,
• dokument potwierdzający nr PESEL (jeśli nie ma na akcie urodzenia),

§4 Opłaty – informacje o dotychczasowych opłatach


1. W roku szkolnym 2019/20 obowiązują następujące opłaty:
• wpisowe – 350 zł
• czesne (płatne od 1 lipca ) – w tej chwili jest to kwota 550 zł.
• strój szkolny – cena zostanie podana w późniejszym czasie,
• dobrowolne ubezpieczenie – cena zostanie podana w późniejszym czasie
• cena jednego obiadu – obecnie 12 zł .
• cena jednego śniadania – obecnie 5 zł.
• zajęcia dodatkowe lista zajęć zostanie podana w późniejszy czasie. Dodatkowe zajęcia mogą być dodatkowo płatne.
 

§5 Informacje końcowe


1. Rozmowy psychologa z dzieckiem i dyrektora wraz z wicedyrektorem z obojgiem rodziców są przeprowadzane w ustalonych terminach, podanych do wiadomości rodzicom kandydata.
2. Decyzję o przyjęciu kandydata KSP dyrektor ogłasza po zakończeniu kolejnych etapów rekrutacji.
3. Dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów procedury rekrutacyjnej.

Terminarz rekrutacji


25 lutego na stronie zostanie uruchomiony system generowania podań (od tego momentu do 20 kwietnia składania KOMPLETU dokumentów)


14 marca spotkanie dla kandydatów godz. 10.00 (dzień otwarty)

od 24 maja rozmowy z rodzicami. W tym czasie dziecko spotyka się z szkolnym psychologiem i pedagogiem oraz nauczycielem nauczania początkowego


23 czerwca decyzja o przyjęciu kandydata do KSP (po 12.00)

System generowania podań: https://szkolawmarkach.pl/rekrutacja/

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content