Zasady rekrutacyjne dla kandydatów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Link do systemu generowania podań – rekrutacja.liceumwmarkach.pl

I Informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2020/21 planujemy utworzyć w naszym liceum dwie klasy. Uczniowie mogą wybrać jeden z trzech zestawów rozszerzeń.

2. Przedmioty rozszerzane:
– jęz. angielski, jęz. polski, historia;
– jęz. angielski, matematyka, fizyka;
– jęz. angielski, matematyka, geografia.

3. Utworzenie każdego z rozszerzeń zależne jest od ilości chętnych (min. 6 osób).

4. Oprócz wymienionych rozszerzeń oferujemy zajęcia fakultatywne:

 • fakultet informatyczny – programowanie w języku Python;
 • fakultet artystyczny – zajęcia teatralne z profesjonalnym aktorem;
 • fakultet klasyczny – język łaciński i kultura antyczna.

5. Uczeń obowiązkowo wybiera jeden z podanych fakultetów.

6. W przypadku dużej liczby chętnych szkoła rozważy możliwość otworzenia większej ilości klas.

7. Głównym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski.

8. Drugi język obcy to do wyboru: język włoski (kontynuacja), język francuski (kontynuacja) lub któryś z tych języków od podstaw.

II Rekrutacja

1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Markach (KLO) składa się z następujących elementów:
a. Rejestracja za pomocą szkolnego elektronicznego formularza
b. Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
– opinia proboszcza,
– opinia katechety,
– opinia wychowawcy klasy,
– podanie wygenerowane w szkolnym systemie rejestracji kandydatów,
– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny),
– oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego,
– wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły,
– trzy fotografie.

c. test pisemny z języka angielskiego (w celu ustalenia poziomu zaawansowania kandydata),

d. rozmowa rekrutacyjna dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata,

e. rozmowy rekrutacyjne z kandydatami (z dyrektorem i/lub wicedyrektorem oraz z jednym z nauczycieli szkoły),

f. złożenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz poświadczonej przez macierzystą szkołę kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ((kandydaci, którzy złożą oryginały i spełniają warunki konieczne do przyjęcia do szkoły mają gwarancję przyjęcia do szkoły pod warunkiem, że jest wystarczająca ilość miejsc).

g. złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty po ogłoszeniu listy przyjętych.

2. Warunki konieczne do przyjęcia:

 • ocena zachowania na koniec szkoły podstawowej: przynajmniej dobre
 • ocena z religii na koniec szkoły podstawowej: przynajmniej dobra
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły: przynajmniej 4,0
 • ilość punktów zdobytych w wyniku rekrutacji: przynajmniej 120

3. Kandydatowi, który spełnia powyższe warunki konieczne, oblicza się punkty decydujące o przyjęciu do szkoły według następujących zasad:

 • w wyniku rekrutacji kandydat do KLO może uzyskać 220 punktów
 • do 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty, przy czym:


– liczbę punktów za wynik egzaminu oblicza się według wzoru: 0,35*P + 0,35*M + 0,3*J, gdzie P – wynik egzaminu z języka polskiego, M – wynik egzaminu z matematyki, J – wynik egzaminu z języka obcego.

do 100 punktów za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka angielskiego i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę w zależności od wybranego kierunku:
– 18 punktów – stopień celujący,
– 17 punktów – stopień bardzo dobry,
– 14 punktów – stopień dobry,
– 8 punktów – stopień dostateczny,
– 2 punkty – stopień dopuszczający.

Lista przedmiotów punktowanych przy rekrutacji na poszczególne kierunki:
matematyczno-fizyczny – język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
polonistyczno-historyczny – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;
matematyczno-geograficzny – język polski, matematyka, geografia, język angielski.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wcześniej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty.

Kandydat może zdobyć do 20 punktów za rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa składa się z dwóch części:

a. rozmowa z dyrektorem KLO lub wyznaczoną przez niego osobą (znajomość biografii patrona szkoły bł. Bronisława Markiewicza z materiałów wyznaczonych przez szkołę) – do 10 punktów
b. rozmowa z nauczycielem z zakresu materiału obejmującego ogólną wiedzę z (do 10 punktów):
– języka polskiego i historii – w przypadku kierunku polonistyczno-historycznego,
matematyki i fizyki- w przypadku kierunku matematyczno-fizycznym.

– matematyki i geografii- w przypadku kierunku matematyczno-geograficznego.

4 Terminarz rekrutacji:

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) byliśmy zmuszeni zmienić ustalony wcześniej kalendarz rekrutacji.

Ten jak na teraz jest aktualny.

L. p.Rodzaj czynnościTermin
1Wygenerowanie podania w wewnętrznym systemie szkolnym stronie: rekrutacja.liceumwmarkach.pl12 maja -10 lipca
2Rozmowy z kandydatami i rodzicami kandydatówZostaną ustalone telefonicznie przez sekretariat szkoły. Przewidywany termin: 29 czerwca 11 lipca
3Złożenie podania wraz z koniecznymi załącznikami (możliwość przesłania elektronicznego lub złożenia osobiście z zachowaniem obostrzeń sanitarnych)do 10 lipca do godz 15.00
4Uzupełnienie złożonych dokumentów o świadectwo ukończenia szkoły/kopię świadectwa ukończenia szkołyOd 26 czerwca do 10 lipca
5Uzupełnienie złożonych dokumentów o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty/kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kandydaci, którzy złożą oryginały i spełniają warunki konieczne do przyjęcia do szkoły mają gwarancję przyjęcia do szkoły pod warunkiem, że jest wystarczająca ilość miejsc).Od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 16:00
6Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do KLO oraz listy rezerwowej12 sierpnia po godz. 14.00
7Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej13 – 14 sierpnia
8Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych17 sierpnia po godzinie 12:00

12 – 22 maja 2019 r. (do godziny 16:00) – rejestracja kandydatów za pomocą szkolnego elektronicznego formularza (na stronie Link do systemu generowania podań – rekrutacja.liceumwmarkach.pl) i złożenie w sekretariacie dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 1 zasad rekrutacji dostępnych na internetowej stronie szkoły (skany wygenerowanych i podpisanych dokumentów);

19 maja 2020 r. godz. 16:00 – dzień otwarty – odwołany!;

20 – 23 maja 2020 r. – rozmowy dyrekcji z rodzicami kandydatów (godziny rozmów ustali telefonicznie sekretariat szkoły) nowe terminy zostaną ustalone indywidualnie;

6 czerwca 2020 r. (sobota) – rozmowy dyrekcji oraz jednego z nauczycieli z kandydatami;

8 czerwca godz. 17:00 – test poziomujący z języka angielskiego;

26 czerwca od godziny 13:00 do 30 czerwca 2020 r. – składanie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kandydaci, którzy złożą oryginały i spełniają warunki konieczne do przyjęcia do szkoły – patrz zasady rekrutacji rozdział II ust. 2 – mają gwarancję przyjęcia do szkoły pod warunkiem, że jest wystarczająca ilość miejsc).

13 lipca 2020 r. godz. 10:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;

13 – 20 lipca 2020 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu;

21 lipca 2020 r. – ogłoszenie listy przyjętych.

Opłaty

 1. W roku szkolnym 2019/20 obowiązują następujące opłaty:
 • wpisowe – 350 zł
 • czesne (płatne od 1 lipca 2020 r.) – w tej chwili jest to kwota 550 zł.
 • strój szkolny – cena zostanie podana w późniejszym czasie,
 • dobrowolne ubezpieczenie – cena zostanie podana w późniejszym czasie
 • cena jednego obiadu – obecnie 12 zł (raz w tygodniu obiad obowiązkowy dla wszystkich) .

Link do systemu generowania podań – rekrutacja.liceumwmarkach.pl

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content