STATUT KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH

Rozdział I
INFORMACJE OGÓLNE

Art. 1
Nazwa i osoba prowadząca
1. Szkoła posiada nazwę Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach.
2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Może być też używana nazwa skrócona w brzmieniu: KLO.
3. Szkoła ma siedzibę w Markach przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252, w obiekcie stanowiącym własność osoby prowadzącej.
4. Osobą prowadzą szkołę i jej właścicielem jest Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła z siedzibą Zarządu Generalnego w Markach Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki, reprezentowanego przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
5. Osoba prowadząca szkołę odpowiada za całokształt jej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem postanowień umowy między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (Konkordat) dotyczących charakteru wychowawczego szkoły.

Art. 2
Tryb kształcenia
1. Szkoła jest trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.
2. Cykl kształcenia w szkole jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.
3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz przerw świątecznych i ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

Art. 3
Katolicki i michalicki charakter
1. KLO jest szkołą katolicką, posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki. Program kształcenia jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego.
2. Nauczanie i wychowanie w szkole odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka przekazywanej przez Kościół Katolicki.
3. Szkoła realizuje program wychowawczy oparty na michalickim systemie wychowania, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy szkoły.

Art. 4
Publiczny charakter
1. KLO spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, to jest:
a. programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
b. zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania dla publicznego liceum,
c. stosuje zasady klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów obowiązujące liceum publiczne,
d. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
e. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
2. Szkoła jest dostępna dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swoją edukację i akceptują jej Statut.

Art. 5
Nadzór
1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
2. Nad całokształtem działalności szkoły opiekę i nadzór sprawuje Przełożony Generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Biskupowi Diecezjalnemu przysługuje prawo czuwania w zakresie ustalonym przez prawo kościelne (Kan. 806 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

Art. 6
Cel podstawowy
1. Podstawowym celem szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju ucznia – w procesie wychowania, nauczania i opieki, określonym dla Liceum Ogólnokształcącego, realizowanym według koncepcji zapisanej w Statucie.

Art. 7
Zasady i wartości chrześcijańskie
1. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego opisanego szczegółowo w programie wychowawczym i spójnym z nim programie profilaktyki, są uwzględniane w programach kształcenia i mają być ukazywane przykładem życia przede wszystkim przez nauczycieli i osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole.
2. Proces wychowawczy i formacyjny w szkole opiera się na relacji między osobami: uczniami, rodzicami lub prawnymi opiekunami, nauczycielami i dyrektorem.

Art. 8
Wychowanie
1. Kształcenie w szkole jest częścią szeroko rozumianego wychowania. Jego istotą jest wspomaganie rozwoju ucznia w kierunku stawania się w pełni osobą i oznacza przede wszystkim rozwijanie:
a. podmiotowości,
b. odpowiedzialności,
c. umiejętności dokonywania wyborów i przyjmowania ich konsekwencji,
d. poczucia własnej godności,
e. zdrowia uczuciowego, psychicznego i fizycznego,
f. możliwości twórczych.
2. W procesie rozwoju ucznia, nauczyciel przyjmuje rolę osoby życzliwej i z szacunkiem dla wychowanka:
a. instruującej go,
b. kierującej, współdziałającej i towarzyszącej w dążeniu do prawdy,
c. modelującej własnym przykładem,
d. odwołującej się przede wszystkim do dialogu, wiarygodnych źródeł i przykładów.
3. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój osobowy ucznia, zgodnie z nauczaniem patrona Bronisława Markiewicza w szczególności w sferach:
a. dojrzewania duchowego,
b. dojrzewania intelektualnego,
c. dojrzewania uczuciowego,
d. dojrzewania woli,
e. dojrzewania fizycznego,
f. dojrzewania społecznego.
4. Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku własnego rozwoju.
5. W szkole podejmowane są stałe działania i wysiłki budowania jej charakteru wychowawczego opartego na fundamencie Ewangelii.
6. Szkoła w pierwszej kolejności chce wspierać w wychowaniu i kształceniu dzieci z rodzin wielodzietnych lub ubogich, wyznających religię katolicką.
7. Uczniem szkoły może być także dziecko z rodziny poszukującej prawdziwych wartości lub uczeń poszukujący, także niewierzący, jeżeli jego rodzice lub prawni opiekunowi i sam uczeń, mają zaufanie do szkoły, akceptują jej katolicki charakter i chcą współpracować
z placówką według zasad określonych w Statucie.
8. Nauka religii i katecheza stanowi fundament edukacji w szkole i jest obowiązkowa.

Art.9
Środowisko wychowawcze
1. Środowisko wychowawcze szkoły – jako wspólnoty- tworzą wszyscy jej członkowie: nauczyciele, pracownicy administracji, uczniowie i rodzice.
2. Szkoła wspiera rodziców jako pierwszych wychowawców swoich dzieci i stara się
o współpracę prowadzącą do osiągania spójności wychowawczej.

Art. 10
Cele i zadania zawarte w Ustawie o Systemie Oświaty
1. Realizując cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty, szkoła:
a. kształtuje środowisko wychowawcze, aby było wspierające dla prawidłowego rozwoju uczniów,
b. sprawuje opiekę nad uczniami, chroni ich przed zagrożeniami i wychowuje
do odpowiedzialności za swoje życie,
c. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na poziomie wymagań dla liceum ogólnokształcącego ,
d. przygotowuje uczniów do dokonywania świadomego wyboru dalszej edukacji.
2. Szkoła w szczególności:
a. wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii, kultury narodowej, tożsamości religijnej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla osób i społeczności reprezentujących inne kultury, religie i narody,
b. kształci, przestrzegając obowiązującego prawa, według dopuszczonych przez dyrektora do użytku w szkole programów nauczania,
c. zapewnia uczniom opiekę w czasie zajęć szkolnych, a we współpracy z rodzicami może dodatkowo wspierać działania wychowawcze w formach dostosowanych do ich potrzeb.
3. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole i poza szkołą podczas zorganizowanych zajęć sprawują nauczyciele, zgodnie z planem zajęć.
4. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawcy klasy.

Art. 11
Program wychowawczy
1. Szkoła kieruje się ideałami wychowawczymi: Bóg, Honor, Ojczyzna.
2. KLO posiada program wychowawczy oparty na zasadach i wartościach chrześcijańskich, obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
3. Placówka posiada program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska, obejmujący treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
4. Program wychowawczy i program profilaktyki musi być zgodny z charakterem wychowawczym szkoły określonym w Statucie, zgodnie z zasadami wiary i moralności katolickiej oraz z zasadami personalizmu chrześcijańskiego, uwzględniając motto liceum: „Prawda was wyzwoli” oraz słowa: „Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają” .
5. Program wychowawczy i program profilaktyki uwzględnia także proces rozwoju ucznia według wzorców zawartych w dwóch hasłach: Któż jak Bóg oraz Powściągliwość i Praca.
6. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala rada pedagogiczna na wniosek dyrektora.
7. Za zgodność programów z nauczaniem Kościoła Katolickiego, o których mowa w ust. 5
i 6 odpowiada osoba prowadząca.
8. Program wychowawczy realizują wszyscy nauczyciele KLO.

Art. 12
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Za organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedzialny jest dyrektor.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
5. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było wspierające ucznia.
6. Ze strony szkoły podejmowane są wysiłki, aby doprowadzić do uzgodnienia spójności pomocy ze strony rodziców i nauczycieli.
7. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom,
u których rozpoznano taką potrzebę.
8. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
9. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców
i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającą dla poszczególnych osób, zwłaszcza potrzebujących pomocy.
10. W szkole organizowane są niezbędne formy pomocy, dostosowane do aktualnych potrzeb, wskazane w odrębnych przepisach.
11. KLO współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego i korzysta z pomocy katolickiej placówki doskonalenia nauczycieli działającej w tych strukturach.

Art. 13
Pomoc materialna
1. W szkole podejmowane są starania, których celem jest organizowanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Rozpoznawanie sytuacji ucznia powinno być troską i obowiązkiem wychowawcy klasy.
2. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości oraz może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego.
3. Szkoła nie zapewnia dowożenia i dożywiania uczniów.

Rozdział III
ORGANA SZKOŁY

Art. 14
Informacje ogólne
1. Organami szkoły są:
a) dyrektor,
b) prefekt,
c) rada pedagogiczna,
d) samorząd uczniowski zwany dalej Senatem,
e) rada rodziców.
2. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania organów, o których mowa w ust. 1.
3. Organa szkoły w porozumieniu z dyrektorem działają według własnych kompetencji i współdziałają ze sobą w celu zwiększenia efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego.
4. Do szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 50 – 53, art. 54 ust. 1 – 6 i 8 oraz art. 55 i 56 Ustawy o Systemie Oświaty.
5. Szkoła stosuje własne zasady tworzenia i działania rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

Art. 15
Dyrektor
1. Dyrektora szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje osoba prowadząca, uwzględniając charakter wychowawczy szkoły oraz potrzebne kwalifikacje.
2. Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada za realizację jej zadań zgodnie z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem charakteru szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo – wychowawczej.
3. Dyrektor w szczególności:
a. odpowiada za przestrzeganie art. 7 ust. 3 Ustawy o Systemie Oświaty,
b. dopuszcza do użytku w szkole programy nauczania zawierające podstawę programową, uzgodnione z charakterem wychowawczym szkoły,
c. sprawuje nadzór pedagogiczny jeżeli jest nauczycielem, z zastrzeżeniem
art. 36 ust. 2 i ust. 2a Ustawy o Systemie Oświaty,
d. przyjmuje i skreśla uczniów z listy szkoły (np. w drodze decyzji administracyjnej), zgodnie z zasadami zapisanymi w Statucie,
e. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego
i harmonijnego rozwoju,
f. organizuje w szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
g. organizuje i wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli, uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,
h. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
i. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
j. współpracuje z Senatem i radą rodziców,
k. stwarza warunki do działania w szkole organizacji wspierających jej działalność wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną,
l. ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach zwoływanych przez nauczycieli i organa szkoły,
m. odpowiada za organizację i przebieg egzaminu maturalnego,
n. odpowiada za dokumentację szkoły,
o. dysponuje budżetem szkoły pod nadzorem i kontrolą osoby prowadzącej,
p. realizuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem szkoły.
4. Dyrektor informuje na bieżąco osobę prowadzącą o stanie szkoły, jej osiągnięciach trudnościach i potrzebach.
5. Dyrektor z osobą prowadzącą ma obowiązek zadbania o to, aby Statut szkoły określał cele i zadania szkoły oraz obowiązki nauczycieli w sposób zgodny
z zasadami obowiązującymi szkoły katolickie.
6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników.
7. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w Statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.
8. Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności:
a. dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników,
b. ustalania programu wychowania i spójnego z nim programu profilaktyki,
c. powierzenia misji wychowawcy danej klasy.
9. Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, przynajmniej respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.
10. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego określonego w prawie oświatowym, aby szkoła zapewniała:
a. wysoki poziom wychowania i nauczania oraz opieki,
b. właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

Art. 16
Prefekt
1. Prefekt szkoły, po otrzymaniu misji od właściwego ordynariusza miejsca, pełni funkcję katechety.
2. Prefekt szkoły:
a) dba o życzliwą współpracę pomiędzy zatrudnionymi w szkole osobami,
b) wspiera uczniów w procesie ich rozwoju duchowego,
c) troszczy się o właściwy stan duchowy nauczycieli i pracowników szkoły,
d) zastępuje dyrektora w granicach udzielonych upoważnień.

Art. 17
Rada Pedagogiczna
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez dyrektora, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w celu wspierania działalności statutowej szkoły.
4. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego,
z inicjatywy przewodniczącego, osoby prowadzącej, a także co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b. podejmowanie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a. organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
b. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Rada pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie regulaminu.
10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Zebrania rady są protokołowane i zapisywane w formie wydruku maszynowego.
12. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

Art. 18
Senat
1. W szkole działa Senat, któremu przewodniczy jeden z uczniów zwany dziekanem oraz opiekuje się nim nauczyciel – opiekun Senatu.
2. Zasady wybierania i działania Senatu określa regulamin.
3. Regulamin ustala ogół uczniów w głosowaniu, a zatwierdza go dyrektor.
4. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
5. Senat jest jedynym reprezentantem uczniów.
6. Senat jest inicjatorem i organizatorem wspólnych działań uczniów.
7. Plan działań Senatu musi być wcześniej przedstawiony dyrektorowi w celu uzyskania akceptacji.
8. Senat może przedstawiać dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej propozycje i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
9. Działanie Senatu ma wymiar wychowawczy, ucząc uczniów samorządności.
10. Senat, działając w uzgodnieniu z opiekunem, troszczy się w szczególności o to, aby uczniowie:
a. znali program nauczania i wychowania oraz stawiane im wymagania,
b. mieli zapewnioną jawną i sprawiedliwą ocenę postępów w nauce i zachowaniu,
c. mieli możliwość organizowania w szczególności działalności kulturalnej, artystycznej, oświatowej i formacyjnej.

Art. 19
Rada Rodziców
1. W szkole działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców jest organem wspierającym szkołę i ma charakter opiniodawczy.
3. Sposób wyłaniania Rady Rodziców oraz zasady jej działania określa regulamin przez nią opracowany, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły i musi być uzgodniony
z dyrektorem.
4. Rada rodziców:
a. wspiera współpracę rodziców ze szkołą oraz działalność statutową szkoły,
b. współdziała z dyrektorem szkoły i prefektem,
c. może gromadzić środki finansowe w celu wspierania działalności statutowej szkoły, także w celu organizowania pomocy uczniom jej potrzebującym.

Art. 20
Współpraca z rodzicami
1. Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. Szkoła wspiera wychowawczą funkcję rodziny – jako katolicka instytucja oświatowo – wychowawcza.
2. Szkoła widzi w rodzicach uczniów sprzymierzeńców w swej pracy wychowawczej, dydaktycznej, prewencyjno – profilaktycznej oraz opiekuńczej.
3. Szkoła umożliwia rodzicom stały kontakt w sprawach dotyczących ich dzieci przez okresowe spotkania w formie wywiadówek, dokształcanie i formację.
4. Od rodziców szkoła oczekuje współpracy w sprawach wychowania i kształcenia swoich dzieci, udziału w organizowanych dla nich spotkaniach, wspierania swoją postawą szkoły jako katolickiej instytucji edukacyjnej.
5. W przypadku braku współpracy rodziców (prawnych opiekunów) z KLO, dyrektor może rozwiązać umowę edukacyjną z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Art. 21
Prawa i obowiązki rodziców
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
a. zapoznania się ze statutem i regulaminami szkoły,
b. zapoznania się z programem edukacyjnym, a szczególnie wychowawczym i profilaktyki, stawianymi wymaganiami i kryteriami oceniania oraz z przepisami dotyczącymi klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów,
c. uzyskiwania informacji na temat zachowania i postępów w nauce swoich dzieci oraz przyczyn trudności szkolnych.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
a. przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,
b. współpracy ze szkołą w sprawach kształcenia i wychowania swoich dzieci,
c. uczestniczenia w organizowanych dla nich spotkaniach w formie zebrań, wywiadówek i spotkań formacyjnych.

Art. 22
Sprawy sporne
1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem.
2. Skargi, wnioski i opinie mogą być także składane do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia pisma, wyznacza termin rozmowy. W rozmowie, w zależności od rodzaju sprawy, może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, wychowawca, pedagog szkolny lub prefekt.
3. Na skargi i wnioski, w których składający postulują pisemną odpowiedź, dyrektorowi przysługuje termin nie dłuższy niż 30 dni.

Art. 23
Stowarzyszenia i organizacje
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, których cele statutowe są zgodne z charakterem szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża i warunki tej działalności określa dyrektor.

Rozdział IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

Art. 24
Czas pracy
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym i w grupach, zgodnie z arkuszem organizacji obowiązującym w roku szkolnym.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. Zajęcia edukacyjne mogą być organizowane także według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą.
5. Organizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas określa tygodniowy rozkład zajęć sporządzany przez dyrektora, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
6. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe lub dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora.
7. Zajęcia o który mowa w ust. 6 mogą być dodatkowo płatne przez uczniów.

Art. 25
Języki obce i przedmioty w zakresie rozszerzonym
1. Zajęcia edukacyjne z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, także z innych przedmiotów, mogą być organizowane w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.
2. Organizacja zajęć w sposób określony w ust. 1, uwzględniająca poziom umiejętności uczniów, ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły – wymaga, aby decyzja dyrektora była podejmowana we współpracy z radą pedagogiczną i po zaciągnięciu opinii rodziców.
3. Tworzenie grup oraz liczba uczniów w grupach, o których mowa w ust. 1, wymaga akceptacji organu prowadzącego, jeżeli taka organizacja przewyższa możliwości budżetowe szkoły.

Art. 26
Świetlica, internat, stołówka
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, ze względu na okoliczności wymagające zapewnienia opieki, liceum może zorganizować świetlicę.
W przypadku jej zorganizowania, szczegółową organizację świetlicy określi Regulamin, który stanowić będzie integralną część Statutu.
2. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania liceum może zorganizować internat. W przypadku zorganizowania internatu jego szczegółową organizację określi Regulamin, który stanowić będzie integralną część Statutu.
3. Regulaminy o których mowa w ust. 1 i 2 zatwierdza osoba prowadząca szkołę.
4. Szkoła może prowadzić stołówkę.
5. Warunki korzystania uczniów ze stołówki określi dyrektor w porozumieniu z osobą prowadzącą, jeżeli stołówka zostanie zorganizowana.

Art. 27
Arkusz organizacji szkoły
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym, określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora
do 30 kwietnia, a zatwierdzony przez osobę prowadzącą szkołę, w terminie do 30 maja.
2. W arkuszu organizacji szkoły określa się w szczególności:
a. liczbę oddziałów,
b. liczbę uczniów w oddziałach,
c. liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
d. tygodniowy wymiar godzin zajęć:
– edukacyjnych – w poszczególnych klasach,
– terapeutycznych,
– z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, finansowanych ze środków publicznych.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć.
4. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich – określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. Dyrektor, zachowując obowiązujące przepisy, może ogłosić dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujące dni:
a. z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
b. z okazji rekolekcji szkolnych,
c. w dniu święta patronalnego szkoły,
d. w dniu święta patrona Zgromadzenia (29 września),
e. w dniu 2 listopada,
f. na wniosek Senatu, po pozytywnym jego rozpatrzeniu.

Art. 28
Pomieszczenia do dyspozycji uczniów
1. Dla realizacji zadań statutowych, szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania
z:
a. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b. biblioteki,
c. zespołu pomieszczeń i urządzeń sportowych,
a. punktu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
b. pomieszczeń administracyjnych oraz innych niezbędnych dla realizacji swych celów,
c. kaplicy szkolnej.

Art. 29
Biblioteka szkolna
1. Biblioteka szkolna służy:
a. realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów,
b. realizacji zadań edukacyjnych, w tym wychowawczych szkoły,
c. doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli,
d. doskonaleniu zawodowemu,
e. wypełnianiu innych zadań szkoły.
2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.
3. Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:
a. opracowuje organizację pracy biblioteki szkolnej,
b. gromadzi i opracowuje zbiory,
c. prowadzi zajęcia dydaktyczno–wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
d. pełni dyżur podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu w celu umożliwienia dostępu do zbiorów biblioteki uczniom i nauczycielom.

Rozdział V
ZADANIA NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW

Art. 30
Nauczyciel KLO
1. Nauczyciel KLO w szczególności:
a. realizuje podstawowe jej zadania: wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły opisanym w Statucie,
b. wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów oraz dawanie im dobrego przykładu życia w szkole i poza szkołą.
3. Nauczyciele w swoich postawach i działaniach wobec uczniów, starają się dążyć do prawdziwego spotkania osób: nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy.

Art. 31
Odpowiedzialność nauczyciela
1. Wypełniając zadania statutowe szkoły, nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
a. włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
b. prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno–wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
c. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy,
d. poziom i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
e. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów,
f. życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią,
g. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
h. sprawiedliwe ocenianie pracy i zachowania uczniów,
i. mienie szkoły,
j. osobiste doskonalenie zawodowe i formację.

Art. 32
Obowiązki nauczyciela
1. Obowiązkiem nauczycieli jest stała formacja umysłu i ducha, poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel uzgadnia własny rozwój zawodowy z charakterem i zadaniami szkoły katolickiej.
3. Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy.
4. Nauczyciel:
a. przedkłada dyrektorowi program nauczania do dopuszczenia w szkole oraz proponuje podręcznik do nauczanego przedmiotu,
b. może tworzyć program autorski,
c. zgłasza projekty innowacji pedagogicznych i przedstawia je do akceptacji dyrektora, z zachowaniem odrębnych przepisów, w tym statutowych.

Art. 33
Zespoły nauczycieli
1. W szkole mogą być tworzone następujące zespoły nauczycieli:
a. klasowe (nauczycieli uczących w danej klasie),
b. wychowawcze,
c. przedmiotowe,
d. zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
2. Zadaniem zespołu klasowego jest praca nad:
a. programami nauczania dla danej klasy,
b. wyborem podręczników,
c. zakresami programów rozszerzonych z poszczególnych przedmiotów.
3. Zadaniem zespołu wychowawczego jest przygotowanie zgodnego z charakterem szkoły:
a. projektu programu wychowawczego,
b. spójnego z programem wychowawczym projektu programu profilaktyki.
4. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest:
a. troska o realizację podstawy programowej w sposób zgodny z charakterem szkoły w zakresie treści programów i podręczników,
b. opracowanie kryteriów ocen dla danej grupy przedmiotów.

Art. 34
Wychowawca klasy
1. W procesie wychowania ważną rolę odgrywa wychowawca klasy, który w szkole jest głównym odpowiedzialnym za proces wychowawczy.
2. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
a. tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania,
b. otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
c. ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
d. współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi
i koordynowanie działań dydaktyczno – wychowawczych,
e. utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i dążenie do uzgodnienia spójnej linii wychowania,
f. współdziałanie z zespołami do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z oddziału klasowego powierzonego danemu wychowawcy.
3. Wychowawca ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych – spójne z programem wychowawczym szkoły.

Art. 35
Ocena nauczyciela
1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i Statutu.
2. Kryterium oceny pracy nauczyciela jest w szczególności stopień realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym, określonych w Statucie , w tym praca bezpośrednio z uczniami oraz praca na rzecz szkoły w wymiarze określonym przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady rodziców, organu nadzorującego lub osoby prowadzącej.

Art. 36
Wspólnota wychowawczo-duszpasterska
1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkoły.
2. Wszyscy pracownicy wraz z nauczycielami przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania KLO.

Art. 37
Kryteria zatrudnienia
1. Nauczycieli oraz innych pracowników szkoły dobiera i zatrudnia dyrektor – zgodnie
z Regulaminem Pracy i Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w szkole.
2. Cele i zadania statutowe szkoły – katolickiej instytucji edukacyjnej – pozostają
w bezpośrednim związku z religią katolicką. Wiara i etos religii katolickiej stanowią podstawę wychowania i nauczania w szkole.
3. Dyrektor szkoły w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników, zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły zapisanym w jej Statucie .
3. Kryterium zapisane w ust. 2 i 3 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela .
4. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie .

Rozdział VI
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

Art. 38
Zasady postępowania kwalifikacyjnego
1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące jest szkołą ogólnie dostępną. Kandydaci, którzy nie utożsamiają się z religią katolicką, mogą być do niej przyjęci jeżeli zobowiązują się respektować jej Statut i katolicki charakter wychowawczy.
2. KLO nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji.
3. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.
4. Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:
a. złożenie podania o przyjęcie do liceum,
b. opinie: proboszcza parafii, do której należy kandydat, katechety oraz wychowawcy
z ostatniej klasy gimnazjum,
c. rozmowa z uczniem,
d. rozmowa z rodzicami (opiekunami prawnymi),
e. świadectwo ukończenia gimnazjum,
f. zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
g. wyniki egzaminu pisemnego i/lub ustnego,
h. zdobyta ilość punktów za:
– egzamin gimnazjalny w takiej liczbie punktów jaką otrzymał na egzaminie,
– za dobre, b. dobre lub wzorowe zachowanie,
– oceny otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum z j. polskiego, z języków obcych, matematyki, geografii, biologii, historii oraz średnia liczona
z obowiązujących przedmiotów, a także inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
5. Na początku drugiego semestru dyrektor szkoły ustala i podaje do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram i sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego w danym roku szkolnym oraz powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza członkom komisji poszczególne zadania.
6. Ustalając sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych przez siebie elementów tego postępowania.
7. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.
8. Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą podpisania z rodzicami/prawnymi opiekunami umowy edukacyjnej i wpisania kandydata na listę uczniów.

ROZDZIAŁ VII
UCZEŃ KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Art. 39
Prawa ucznia
1. Uczniowie mają prawo do:
a. podmiotowego i życzliwego ich traktowania, zgodnie z charakterem wychowawczym szkoły,
b. dobrze zorganizowanego procesu wychowania, nauczania i opieki,
c. wprowadzania ich na drogę mądrości życia przez uczenie syntezy wiedzy i wiary – przykładem życia i towarzyszeniem im w ramach procesu edukacyjnego,
d. znajomości programów nauczania i wychowania,
e. sprawiedliwej i jasnej oceny ich pracy,
f. zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
g. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
h. otrzymania pomocy w przypadku trudności,
i. wpływania na życie swej szkoły przez działalność w Senacie,
j. wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
k. korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa polskiego i Statutu szkoły.

Art. 40
Obowiązki ucznia
1. Uczniowie mają obowiązek:
a. przestrzegania Statutu i regulaminów szkoły,
b. włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
c. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w procesie edukacyjnym szkoły,
w lekcjach i innych zajęciach,
d. odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły,
e. szacunku wypływającego z wyznawanych wartości kulturalnego i życzliwego stosunku do koleżanek i kolegów oraz innych osób,
f. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój,
g. godnego reprezentowania swojej szkoły,
h. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i zmiany obuwia we wskazanych przez dyrektora szkoły miejscach,
i. nieangażowania się w różnego typu subkultury i mody, które nie znajdują, akceptacji na terenie szkoły jako sprzeczne z jej duchem,
j. noszenia na terenie szkoły obowiązującego stroju i troski o własny wygląd.

Art. 41
Wygląd i strój szkolny
1. Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.
2. W szczególności strój:
a. pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,
b. jednoczy wspólnotę uczniów,
c. uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych,
d. strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

ROZDZIAŁ VIII
ZASADY OCENIANIA I POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

Art. 42
Ocenianie
1. Podstawową zasadą oceniania ucznia jest, aby ocenianie służyło wychowaniu
i integralnemu rozwojowi jego osoby.
2. Bieżące i śródroczne ocenianie uczniów dokonywane jest według skali: 1-6.
3. Ocena z każdego przedmiotu dotyczy:
a. wiedzy, jaką posiadł uczeń i umiejętności jej prezentowania,
b. umiejętności wykorzystywania wiedzy w praktyce,
c. umiejętności pozyskiwania, wartościowania i przetwarzania informacji.
4. Ocenianie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
5. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania zawiera WSO.

Art. 43
Nagrody i kary
1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma mieć znaczenie wychowawcze
i wspierające rozwój osoby; także ma mieć wymiar wspierający innych uczniów.
2. Nagrody i kary stosowane w szkole określa Regulamin szkoły.
3. Zachowanie uczniów w szkole i poza szkołą podczas zajęć organizowanych przez KLO podlega ocenie, zgodnie z zasadami i kryteriami zawartymi w „Wewnętrznym Systemie Oceniania”.
4. Szkoła stosuje następujące sposoby wyróżniania i nagradzania uczniów:
a. pochwała wychowawcy wyrażona na forum klasy,
b. pochwała rady pedagogicznej,
c. pochwała dyrektora wyrażona na forum szkoły,
d. nagroda rzeczowa,
e. list gratulacyjny do rodziców.
5. Kopia decyzji o wyróżnieniu jest składana w aktach osobowych ucznia oraz otrzymuje ją wychowawca klasy i rodzice.
6. Wobec uczniów, którzy naruszyli postanowienia Statutu, Regulaminu Ucznia lub obowiązujące zasady postępowania szkoła może zastosować następujące kary:
a. upomnienie ustne lub pisemne wychowawcy,
b. naganę ustną lub pisemną udzieloną przez wychowawcę,
c. naganę ustną lub pisemną udzieloną przez radę pedagogiczną,
d. naganę ustną lub pisemną udzieloną przez dyrektora
e. obniżenie oceny z zachowania,
f. naganę pisemną udzieloną przez dyrektora z zagrożeniem skreślenia z listy uczniów
w przypadku następnego wykroczenia.
g. skreślenie z listy uczniów.
7. Przy udzielaniu kar nie musi być zachowana powyższa kolejność.
8. O każdej nagrodzie lub karze szkoła informuje rodziców ucznia.
9. Od wymierzonej kary uczeń ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni do organu wyższego stopnia niż ten, który karę nałożył.

Art. 44
Skreślenie z listy uczniów
1. Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora i może być zastosowane wobec jawnego i rażącego naruszenia Statutu szkoły lub popełnienia ciężkiego wykroczenia.
2. Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonuje się w następujących przypadkach:
a. jeżeli taką decyzję podejmują rodzice,
b. powtarzającej się agresji słownej, fizycznej lub cyberprzemocy w stosunku do innych osób,
c. posiadania, zażywania albo rozprowadzania środków odurzających lub szkodzących zdrowiu (narkotyki, alkohol, papierosy, środki psychotyczne, elektroniczne papierosy itp.),
d. kradzieży,
e. stwarzania sytuacji zagrażających dobru, moralności lub bezpieczeństwu uczniów,
f. zachowania gorszącego społeczność szkolną,
g. notorycznego niewykonywania poleceń dyrektora,
h. lekceważenia postanowień Statutu i regulaminów szkolnych oraz obowiązków szkolnych,
i. lekceważącego stosunku do pracowników szkoły,
j. nieuregulowania zaległości za czesne powyżej trzech miesięcy,
k. propagowania stylu bycia sprzecznego z charakterem i profilem wychowawczym szkoły, a w szczególności:
– nieobecności na spotkaniach formacyjnych: rekolekcjach szkolnych, dniach skupienia i innych spotkaniach wyznaczonych w kalendarium szkoły,
– organizowania lub udziału w zgromadzeniach sprzecznych z katolickim nauczaniem.
3. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od decyzji dyrektora szkoły o skreśleniu z listy uczniów do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
4. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:
a. rodzice,
b. dyrektor,
c. rada pedagogiczna.

ROZDZIAŁ IX
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

Art. 45
Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania

1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach ocenia-nia wewnątrzszkolnego.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w art. 48, art. 49 oraz art. 50, pkt. 3;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w art. 49 i art. 50, pkt. 3;
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śród-rocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
12. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub technologii in-formacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
17. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub technologii in-formacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
18. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
21. Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem, w którym wyróżnia się:
a) ocenianie bieżące, polegające na ocenianiu cząstkowym osiągnięć edukacyjnych ucznia na bieżąco i systematycznie; przyjmuje się następujące sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:
– pisemne prace klasowe,
– pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności,
– testy,
– kartkówki,
– odpowiedzi ustne,
– zadania praktyczne,
– zadania domowe (pisemne i ustne),
– aktywność na zajęciach lekcyjnych,
– osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i olimpiadach;
b) ocenianie dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej, polegające na ustaleniu oceny wynikającej z ocen bieżących wystawionych uczniowi w danym semestrze;
c) ocenianie dla potrzeb klasyfikacji rocznej, polegające na analogicznym jak przy klasyfikacji śródrocznej ustaleniu oceny, która powinna być obiektywną miarą odpowiednich osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym.
22. Szczegółowych informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, rodzice (prawni opiekunowie) mogą zasięgnąć osobiście u nauczyciela danego przedmiotu.

Art. 46
Zasady dokonywania bieżącej oceny wiedzy i umiejętności uczniów
1. Zasady dokonywania bieżącej oceny wiedzy i umiejętności uczniów zostały opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
2. Praca dydaktyczno-wychowawcza prowadzona jest w szkole w ciągu roku szkolnego podzielonego na dwa semestry.
3. Klasyfikację śródroczną ustala się na drugą dekadę miesiąca stycznia.
4. Konkretny termin klasyfikacji śródrocznej ustala dyrektor szkoły i podaje do publicznej wiadomości w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
5. Ocenianie bieżące ma na celu gromadzenie informacji o bieżących postępach ucznia, ujawnia aktualny stan wiedzy i wskazuje kierunki rozwoju.
6. Wystawiane w każdym semestrze oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów powinny w stałych proporcjach dotyczyć:
a) wiadomości (wiedzy) uczniów,
b) stopnia opanowania przez uczniów umiejętności, uwzględnionych w podstawie programowej w ramach konkretnego etapu nauczania.
7. Nauczyciele ustalają kryteria wymagań w przyjętej 6-cio stopniowej skali ocen bieżących, śródrocznych i rocznych oraz informują o nich uczniów na początku roku szkolnego.
8. Ocena stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przedmiotowych powinna być dokonywana według przedstawionych na początku roku szkolnego szczegółowych wymagań edukacyjnych i form sprawdzania osiągnięć opracowanych przez zespół przedmiotowy.
9. Uczeń jest oceniany systematycznie. Ilość ocen bieżących w danym okresie nie może być mniejsza niż tygodniowa liczba godzin przeznaczonych do realizacji danych zajęć edukacyjnych zwiększona o jeden. Mniejsza liczba ocen jest dopuszczalna tylko w przypadku częstej nieobecności ucznia na zajęciach.
10. Uczeń, w przypadku nieobecności na zajęciach lub uzyskania oceny niedostatecznej, może być zobowiązany do zaliczenia niektórych sprawdzianów, ćwiczeń, partii materiału, ważnych dla realizacji celów edukacyjnych. Zakres i formy zaliczeń ustala nauczyciel na początku roku szkolnego.
11. W szkole stosowane są następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności:
a) pisemne prace klasowe i zadania domowe,
b) odpowiedzi ustne,
c) konkursy,
d) wytwory pracy,
e) testy sprawnościowe.

Art. 47
Szczegółowe zasady organizacji form oceniania
1. Prace klasowe (klasówki, testy):
a) są zapowiadane co najmniej na tydzień przed terminem,
b) są jedyną formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu,
c) całoroczne lub semestralne klasówki i testy zapowiadane są na dwa tygodnie przed terminem,
d) w razie nieobecności nauczyciela w dniu klasówki lub testu termin należy ponownie uzgodnić z klasą, przy czym nie obowiązuje tydzień wyprzedzenia,
e) w jednym tygodniu w klasie mogą być przeprowadzone trzy całogodzinne formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności,
f) poprawiona klasówka (test) jest zwracana uczniowi do dwóch tygodni od jej napisania (termin może być przedłużony w przypadku nieobecności nauczyciela lub klasy); po tym terminie nauczyciel nie wpisuje ocen, które nie satysfakcjonują ucznia,
g) w przypadku testu wyboru lub uzupełnień uczeń ma możliwość sprawdzenia poprawności swoich odpowiedzi,
h) jeżeli klasówka (test) jest przeprowadzona pod koniec roku lub semestru, termin jej przeprowadzenia i oddania pracy uczniowi powinien być taki, by uczeń znał ocenę na siedem dni przed klasyfikacją,
i) nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu semestru przynajmniej jednej pracy klasowej literackiej oraz w ciągu roku jednego sprawdzianu językowego lub dyktanda.
2. Kartkówki:
a) są formą sprawdzenia wiadomości wszystkich uczniów jednocześnie z ostatniej jednostki tematycznej lub ostatnich trzech lekcji,
b) w zależności od specyfiki przedmiotu, trwają do 20 minut,
c) mogą być niezapowiadane,
d) zgłoszenie nieprzygotowania przed lekcją zwalnia ucznia z pisania kartkówki.
3. Pisemne prace domowe:
a) uczeń ma obowiązek odrobienia zadania domowego (w formie pisemnej pracy domowej) i zaprezentowania go w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
b) uczeń ma obowiązek zgłoszenia braku zadania,
c) brak zadania domowego jest podstawą wystawienia oceny niedostatecznej,
d) nauczyciel ma obowiązek poprawy oddanej pracy długoterminowej w ciągu trzech tygodni; po tym terminie nie wpisuje się ocen niesatysfakcjonujących ucznia, za wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela.
4. Odpowiedzi ustne:
a) są tradycyjną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów,
b) nauczyciel języka obcego powinien wśród ocen bieżących uwzględnić sprawdzenie osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych umiejętności:
– rozumienia tekstu czytanego,
– rozumienia tekstu słyszanego,
– sprawności językowo-gramatycznej,
– wypowiedzi na zadany temat.
5. Konkursy i olimpiady:
a) ocenia się według ustalonych regulaminów.
6. Wytwory pracy:
a) ocenia się według kryteriów ustalonych przez danego nauczyciela.
7. Testy sprawnościowe:
a) służą do określenia poziomu i postępu w sprawności i wydolności fizycznej ucznia,
b) postępy premiowane są oceną według kryterium podanego przez nauczyciela.
8. Sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę kontrolną, na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel ma obowiązek okazać zainteresowanym. Szczegółowe zasady udostępniania prac określa nauczyciel na początku roku szkolnego. Prawo do wglądu trwa do końca bieżącego roku szkolnego.
9. Uczeń ma prawo:
a) zgłoszenia nieprzygotowania do przedmiotu na lekcjach i zajęciach fakultatywnych bez podania przyczyny raz w ciągu jednego semestru (nie dotyczy zapowiadanych lekcji powtórzeniowych ustnych i pisemnych); zgłoszenie nie-przygotowania zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnej, ale nie zwalnia ucznia z udziału w lekcji bieżącej;
b) poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu; termin i formę ustala nauczyciel;
c) odmówienia pisania pracy pisemnej wyłącznie w przypadku jeśli poprzednia praca z danego przedmiotu nie została poprawiona i oddana przez nauczyciela;
d) uzyskania wyjaśnień w zakresie popełnionych błędów;
e) wglądu w swoją pracę;
f) otrzymania uzasadnienia oceny przez nauczyciela.
10. Uczeń, który ma dwie godziny nieusprawiedliwione z danego przedmiotu, traci prawo do zgłoszenia nieprzygotowania z niego.
11. Zgłoszenie nieprzygotowania przez ucznia dopiero po wywołaniu go do odpowiedzi skutkuje oceną niedostateczną.
12. Jeśli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną i zobowiązuje się do jej poprawy w terminie ustalonym z nauczycielem, nie może dostać następnej oceny niedostatecznej z tej samej części materiału przed upływem ustalonego terminu poprawy.
13. Nieprzygotowanie do zajęć może być zgłoszone na każdej lekcji przez dowolną liczbę uczniów.
Art. 48
Skala ocen
1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

STOPIEŃ
OZNACZENIE CYFROWE
SKRÓT LITEROWY

celujący
6
cel

plus bardzo dobry
+5
+bdb

Bardzo dobry
5
bdb

minus bardzo dobry
-5
-bdb

plus dobry
+4
+db

dobry
4
db

Minus dobry -4 – db
plus dostateczny
+3
+dst

dostateczny
3
dst

minus dostateczny -3 -dst
plus dopuszczający
+2
+dp

dopuszczający
2
dp

minus dopuszczający
-2
-dp

niedostateczny
1
ndst

2. W dzienniku lekcyjnym mogą pojawić się dodatkowo wpisy: „np” – nieprzygotowany „bz” – brak zadania.
Art. 49
Skala ocen, zasady klasyfikacji śródrocznej i rocznej
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w art. 49, pkt. 7, i art. 50, pkt. 3.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śród-roczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

STOPIEŃ
OZNACZENIE CYFROWE
SKRÓT LITEROWY

celujący
6
cel

bardzo dobry
5
bdb

dobry
4
db

dostateczny
3
dst

dopuszczający
2
dop

niedostateczny
1
ndst

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
9. Szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków w formie:
a) douczanie pozalekcyjne,
b) zorganizowana samopomoc koleżeńska,
c) zajęcia powtórkowe.
10. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały ustalone oceny śródroczne według skali sto-pni szkolnych ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych. Klasyfikowanie nie dotyczy wychowania fizycznego lub technologii informacyjnej, z których na pod-stawie decyzji dyrektora uczeń został zwolniony.
11. Ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie ocen bieżących. Ocena taka nie może być wyższa od najwyższej z ocen bieżących, ani też niższa od najniższej z ocen bieżących.
12. Ocena śródroczna i roczna z religii jest wliczana do średniej ocen ucznia.
13. Ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia oceny bieżące z całego roku szkolnego. Oce-na roczna, w przypadku oceny niższej, różniąca się znacznie (o dwa stopnie) od oceny śródrocznej, wymaga odrębnego uzasadnienia.
14. Ocena roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen według skali jednolitej we wszystkich szkołach.
15. Wyniki klasyfikacji śródrocznej analizuje i uchwala rada pedagogiczna.
16. Wyniki klasyfikacji rocznej uchwala rada pedagogiczna.
17. Na posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawia się nie tylko wskaźniki ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań. Na prośbę dyrektora szkoły nauczyciel przedstawia przyczyny sukcesów i niepowodzeń szkolnych uczniów.
18. O ocenach śródrocznych rodzice (prawni opiekunowie) są informowani w formie pisemnej podczas zebrań z wychowawcami klas.
19. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani w formie ustnej poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
20. O przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej wychowawca klasy informuje ucznia w formie ustnej i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
21. Uczniowie nieklasyfikowani oraz uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego otrzymali oceny niedostateczne, mogą w szczególnych przypadkach skorzystać z możliwości przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
22. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
23. Uczeń, który nie został sklasyfikowany i nie wniósł prośby o egzamin klasyfikacyjny automatycznie jest skreślony z listy uczniów.
24. Uczeń, który nie otrzymał zgody na egzamin klasyfikacyjny lub go nie zdał, nie otrzymuje promocji. W szczególnych przypadkach na powtarzanie klasy wyraża zgodę dyrektor szkoły.
25. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał przynajmniej jedną ocenę niedostateczną lub nie został sklasyfikowany z przedmiotów obowiązkowych, nie otrzymuje promocji.
Art. 50
Oceny z zachowania
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycję szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena zachowania uwzględnia:
a) wypełnianie obowiązków szkolnych: systematyczne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, punktualność, terminowe usprawiedliwianie nieobecności, respektowanie regulaminów, zarządzeń dyrektora, poleceń wychowawcy i nauczycieli, sumienność i systematyczność w przygotowaniu się do lekcji, poszanowanie mienia szkoły;
b) aktywność: wykazywanie inicjatywy w pracy na terenie klasy, szkoły i środowiska, organizowanie imprez klasowych i szkolnych, zaangażowanie w pracę organizacji działających na terenie szkoły;
c) kulturę osobistą: estetykę zewnętrzną, kulturę słowa, okazywanie szacunku do-rosłym, właściwe zachowanie w miejscach publicznych, stosunek do rówieśników, poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka;
d) kreowanie swojej osobowości: rozwijanie własnych zainteresowań, zaangażowanie w pracę nad własnym rozwojem, prezentowanie własnych osiągnięć na szerszym forum, nieuleganie nałogom, dbałość o zdrowie, higienę i estetykę.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym porad-ni specjalistycznej.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7.
6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
7. Uczeń, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
8. Ocena dobra jest oceną wyjściową przy ustalaniu oceny zachowania.
9. Ocena zachowania ustalana jest tylko dla potrzeb klasyfikacji śródrocznej i rocznej; nie prowadzi się bieżącego oceniania zachowania.
10. W przypadku oceny nagannej obowiązuje pisemne uzasadnienie.

Art. 51
Tryb i zasady ustalania śródrocznej oceny zachowania
1. Śródroczna ocena zachowania ma charakter informacyjno-diagnostyczny: jej celem jest ukazanie, w jakich dziedzinach uczeń ma nad sobą pracować, jakie są konkretne oczekiwania oceniającego wobec ucznia, co ma poprawić, by uzyskać ocenę najwyższą oraz poinformowanie rodziców (opiekunów prawnych) – w jakim kierunku szkoła kształtuje osobowość dziecka przez jej system wychowawczy.
2. Ocenę zachowania przedstawia wychowawca klasy wraz z wykazem ocen rodzicom (prawnym opiekunom) podczas wywiadówki. Szczególnie wyróżniające osiągnięcia ucznia wychowawca przedstawia w formie publicznej pochwały.

Art. 52
Tryb i zasady ustalania rocznej oceny zachowania

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem uczących w danej klasie.
2. Propozycję oceny zachowania wychowawca przedstawia klasie nie później niż tydzień przed klasyfikacją.
3. Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach zobowiązani są na bieżąco przekazywać uwagi dotyczące zachowania uczniów na swoim przedmiocie, inni – na temat za-chowania zaobserwowanego podczas dyżuru, na zajęciach pozalekcyjnych, itp.
4. Zainteresowani rodzice (prawni opiekunowie) mogą zasięgnąć informacji o proponowanej ocenie zachowania u wychowawcy klasy do pięciu dni przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. W przypadku uznania oceny zachowania za krzywdzącą uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie), mogą wystąpić do dyrektora szkoły z umotywowanym wnioskiem o ponowne ustalenie oceny, nie później jednak, niż na trzy dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
6. Dyrektor może zobowiązać wychowawcę do powtórnej konsultacji proponowanej oceny zachowania odwołującego się ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).
7. Jeżeli w okresie od ustalenia oceny zachowania do konferencji klasyfikacyjnej zaistnieją okoliczności zmuszające do obniżenia oceny, wychowawca klasy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) oraz uzasadnienie decyzji.
8. Oceny zachowania roczne są ocenami uwzględniającymi zachowanie ucznia w całym roku szkolnym.
9. W uzasadnionych wychowawczo sytuacjach (psychiczne predyspozycje ucznia, postawa wobec stawianych mu zarzutów, sporadyczność przewinień, widoczna poprawa zachowania się ucznia), uwzględniając najlepszą znajomość wychowanka, przyznaje się wychowawcy prawo do podniesienia oceny, mimo że uczeń nie spełnia wszystkich wymaganych przy ocenie kryteriów.

Art. 53
Szczegółowe kryteria oceny zachowania
1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) przestrzega statutu i regulaminów szkoły,
b) jest systematyczny w nauce i osiąga wyniki na miarę swoich możliwości,
c) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych,
d) nie spóźnia się na lekcje,
e) chętnie uczestniczy w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
f) sumiennie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu przez wychowawcę klasy, nauczycieli i innych przełożonych,
g) uczestniczy w imprezach i uroczystościach organizowanych przez szkołę,
h) odpowiedzialnie pełni powierzone mu funkcje i dobrze wywiązuje się z zadań nałożonych na niego przez wychowawcę klasy i nauczycieli,
i) cechuje go kultura osobista,
j) odnosi się z szacunkiem do innych osób,
k) jest życzliwy, służy pomocą innym,
l) dba o mienie szkolne i społeczne – szanuje własność swoją i cudzą,
m) na terenie szkoły używa zawsze obuwia zamiennego,
n) dba o czystość mowy, nie używa wulgaryzmów,
o) nie ulega nałogom,
p) dba o higienę osobistą,
2. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:
a) wzorowo wywiązuje się z obowiązków ucznia i jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku,
b) nie ma uwag o negatywnym zachowaniu w dzienniku lekcyjnym,
c) reprezentuje szkołę w olimpiadach i konkursach,
d) czynnie uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego i innych organizacji działających w szkole,
e) dba o honor i dobre imię szkoły.
3. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:
a) jest pilny w nauce,
b) nieobecności usprawiedliwia w terminie ustalonym przez wychowawcę klasy,
c) wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
d) dba o tradycję szkoły.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia obowiązki ucznia,
b) jest kulturalny,
c) osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości,
d) współpracuje z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami,
e) dba o mienie szkolne i społeczne – szanuje własność swoją i cudzą,
f) dba o higienę osobistą,
g) nie ulega nałogom,
h) dba o czystość mowy, nie używa wulgaryzmów,
i) na terenie szkoły używa obuwia zamiennego,
j) nie usprawiedliwia w terminie nieobecności.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w statucie i regulaminach szkoły,
b) ma lekceważący stosunek do innych osób,
c) nie wykazuje żadnego zaangażowania społecznego i chęci współpracy z wychowawcą klasy oraz nauczycielami,
d) nie osiąga wyników w nauce na miarę swoich możliwości,
e) ma nieusprawiedliwione nieobecności,
f) często spóźnia się na zajęcia,
g) ulega nałogom,
h) nie używa obuwia zamiennego,
i) jest wulgarny,
j) działa w nieformalnych grupach młodzieżowych.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) rażąco łamie obowiązki ucznia zawarte w statucie i regulaminach szkoły,
b) ma lekceważący stosunek do innych osób,
c) znęca się fizycznie lub psychicznie nad innymi,
d) powoduje konflikty,
e) wdaje się w bójki,
f) dewastuje mienie szkolne i społeczne,
g) ulega nałogom i namawia do tego innych,
h) nie wykazuje poprawy, pomimo zastosowania środków zaradczych.
7. Kradzież, szantaż, wnoszenie na teren szkoły i spożywanie alkoholu, posiadanie i używanie narkotyków lub innych substancji odurzających, palenie tytoniu, przemoc oraz inne czyny prawnie karalne są podstawą do wszczęcia postępowania o skreślenie z listy uczniów.
8. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog szkolny,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
13. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
15. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Art. 54
Egzamin klasyfikacyjny

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący indywidualny program lub tok nauki;
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 4b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w pkt. 4b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.. 2, 3 i 4a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4b, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt. 4b oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt.. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4b – skład komisji;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji prze-biegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 75.
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, pkt. 1.

Art. 55
Zastrzeżenia
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art.57.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt.2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy pkt. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Art. 56
Promocja i wyróżnienie
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem art. 50 pkt. 6 i 7.
2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Art. 57
Egzamin poprawkowy
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z zajęć artystycznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 4b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin egzaminu poprawkowego;
c) pytania egzaminacyjne;
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
10. Nie zgłoszenie się na egzamin w wyznaczonym terminie, bez wcześniejszego usprawiedliwienia przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), jest równo-znaczne z wystawieniem oceny niedostatecznej.
11. Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego, jest jego ostateczną oceną klasyfikacyjną.

Art. 58
Pozostałe przepisy
1. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem art. 56 pkt. 3 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem art. 50, pkt. 6 i 7.
2. Uczeń kończy liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów liceum ogólnokształcącego.
4. Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w odrębnych przepisach.
5. Szczegółowe przepisy związane z organizacją i przebiegiem egzaminu maturalnego opisuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).
6. Uczniowie klasy pierwszej zostają zapoznani z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania przez wychowawców w pierwszym miesiącu nauki.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klasy pierwszej zostają poinformowani o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania podczas pierwszego spotkania informacyjnego.
8. Kryteria wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów podają do wiadomości nauczyciele.
9. Ewaluacji WSO może dokonywać się po każdym roku jego stosowania oraz po trzech latach funkcjonowania całego systemu.
10. W celu przeprowadzenia ewaluacji zostaje powołany przez dyrektora szkoły zespół do spraw ewaluacji WSO.
11. Zespół, o którym mowa w pkt. 10, opracowuje procedurę ewaluacji systemu w porozumieniu z zespołami przedmiotowymi i samorządem szkolnym.
12. Wewnątrzszkolny system oceniania reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach.
13. W przypadku zmian wewnątrzszkolnego systemu oceniania dyrektor szkoły zobowiązany jest na początku nowego roku szkolnego przedstawić je wszystkim organom szkoły.

Rozdział X
BUDŻET SZKOŁY

Art. 59
1. Budżet szkoły tworzy się z:
a. dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Starostwo Powiatu Wołomin,
b. z opłat wnoszonych przez rodziców uczniów.
2. Dodatkowymi źródłami finansowania mogą być dotacje od osób fizycznych i innych organizacji prawnych.
3. W zakresie gospodarki finansowej dyrektor szkoły podlega ustaleniom i nadzorowi osoby prowadzącej oraz kontroli organu dotującego.
4. Dotacja podlega rozliczeniu w zakresie jej wykorzystania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 60
Statut
1. Statut nadaje szkole osoba prowadząca.
2. Zmiany i uzupełnienia w Statucie zatwierdza osoba prowadząca na wniosek: dyrektora lub rady pedagogicznej.
3. Statut nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

Art. 61
Prowadzenie szkoły
Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu Ustawy o Systemie Oświaty, a nie gospodarczą statutową działalnością osoby prowadzącej i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

Art. 62
Pieczęcie
1. Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza
Al. Józefa Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki
2. Szkoła używa pieczęci okrągłej z godłem państwa polskiego i napisem w otoku:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach.

Art. 63
Dokumentacja
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi szkół publicznych.

Art. 64
Insygnia
2. Szkoła posiada własne insygnia:
a. logo określone w odrębnych przepisach
b. sztandar,
c. kopię Szczerbca,
d. kopię Włóczni św. Maurycego,
e. ceremoniał szkolny.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl