wchodzi w życie 1 WRZEŚNIA 2022 R.
§ 1. Podstawa prawna:
1.    Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami
2.    Konwencja Praw Dziecka
3.    Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach
§ 2.  Prawa Ucznia
Uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza ma prawo do:
1.    Dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki.
2.    Życzliwego i podmiotowego traktowania.
3.    Znajomości programu edukacyjnego szkoły.
4.    Sprawiedliwej i jawnej oceny pracy.
5.    Zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
6.    Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
7.    Otrzymania pomocy w przypadku trudności.
8.    Wpływania na życie szkoły poprzez działalność w samorządzie uczniowskim.
9.    Wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych.
§ 3. Obowiązki ucznia
Uczeń Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza ma obowiązek:
1.    Postępować zgodnie ze Statutem i regulaminami obowiązującymi w szkole i Zarządzeniami Dyrektora.
2.    Usprawiedliwiania przez rodziców nieobecności w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
3.    Włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne.
4.    Systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia
w lekcjach i innych zajęciach szkolnych.
5.    Odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły.
6.    Poszanowania godności koleżanek i kolegów oraz innych osób.
7.    Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój.
8.    Godnego reprezentowania szkoły.
9.    Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
10.    Troszczenia się o własny wygląd;
a) zadbana fryzura:
– chłopcy krótko i równomiernie ostrzyżeni z naturalnym kolorem włosów (czyli bez farbowania),
– dziewczęta z naturalnym układem i kolorem włosów (czyli bez farbowania),
b) brak ozdób w formie tatuaży,
c) paznokcie krótko obcięte, niemalowane,
d) akceptowane jest noszenie:
– skromnej biżuterii,
– przez dziewczęta krótkich kolczyków, umieszczonych wyłącznie pojedynczo na płatku usznym.
e) niedozwolony jest makijaż.
11.    Na co dzień przychodzić do szkoły w stroju szkolnym (załącznik nr 1).
12.    Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz inne uroczystości szkolne, państwowe i religijne, ogłoszone przez dyrektora szkoły, obowiązuje strój galowy (załącznik nr 1).
13.    Nieangażowania się w różnego typu subkultury i mody, które nie znajdują akceptacji na terenie szkoły jako sprzeczne z jej duchem.
14.    W czasie zajęć szkolnych bezwzględnie pozostawać na terenie szkoły.
15.    Na terenie szkoły w wyznaczonych przez dyrektora miejscach zmieniać obuwie.
16.    Być przygotowanym do lekcji.
17.    Nie zakłócać toku lekcji.
18.    W miarę swoich możliwości pomagać kolegom w nauce.
19.    Dbać o mienie szkoły, a w przypadku wyrządzenia szkody naprawić ją bądź zrekompensować.
20.    Dbać o czystość i porządek w Szkole i w jej otoczeniu.
21.    W czasie pobytu w szkole i na terenie szkoły całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych. W wyjątkowych sytuacjach pozwolenie na używanie wyżej wymienionych urządzeń udziela nauczyciel dyżurujący lub prowadzący zajęcia lekcyjne.
22.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przyniesione przez ucznia.
§ 3.  System punktowy oceny zachowania
1.    Uczniowie KSP podlegają punktowemu systemowi oceny zachowania. System ten jest dla wychowawcy pomocą w wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania, choć nie determinuje oceny w sposób bezwzględny.
2.    Punkty są przyznawane zgodnie z poniższymi tabelami:
Tabela punktów dodatnich
L.P.
Rodzaj zachowania
Ilość punktów
1.
Praca na rzecz szkoły (aktywny udział w uroczystościach, redagowanie gazetki itp.)
Do 30
2.
Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz (indywidualne, zbiorowe, sportowe, itp.)
Od 10 do 20
3.
Reprezentowanie szkoły w dni wolne od nauki
Od 10 do 30
4.
Służba w poczcie sztandarowym lub Szczerbca i Włóczni św. Maurycego
10 na uroczystościach w dni nauki
30 na uroczystościach w dni wolne
5.
Aktywny udział w wolontariacie
Do 50
6.
Osiągnięcia w konkursach (innych niż konkursy przedmiotowe):
Podium = 3 pierwsze miejsca

a) szkolnych
Wyróżnienie: 5
Podium: 10

b) na szczeblu gminnym
Wyróżnienie: 10
Podium: 20

c) na szczeblu powiatowym
Wyróżnienie: 15
Podium: 30

d) na szczeblu wojewódzkim
Wyróżnienie: 20
Podium: 40

e) na szczeblu ogólnopolskim
Wyróżnienie: 30
Podium: 60
7.
Konkursy przedmiotowe

Zakwalifikowanie się do etapu rejonowego
25

Zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego
50

Uzyskanie tytułu finalisty
100

Uzyskanie tytułu laureata
175
8.
Aktywność w:
Samorządzie klasowym
Senacie
Dziekan
(jednorazowo w semestrze)
do 20
do 30
do 30
9.
Pomoc kolegom i koleżankom w nauce (zgłoszone wychowawcy i prowadzone na terenie szkoły)
5
10.
Frekwencja powyżej 95% (jednorazowo w semestrze)
20
11.
Brak uwag w „ zeszycie pochwał i uwag „ za brak stroju szkolnego
10
12.
Kultura osobista (jednorazowo w semestrze przy braku uwag)
25
13.
Uczestniczenie w projektach szkolnych
do 15
14.
Udział w organizacjach sportowych i innych, których profil wychowawczy jest zgodny z profilem wychowawczym KSP (ruch Światło-Życie, liturgiczna służba ołtarza, harcerstwo, skauting itp.) także poza szkołą
do 20
15.
Udział w kole zainteresowań (min. 75% frekwencji)
20
16.
Prawidłowe wypełnianie  obowiązków dyżurnego (każdorazowo-tygodniowo)
5
17.
Inne pozytywne zachowania ucznia, które nie zostały przewidziane w katalogu punktów dodatnich
Po konsultacji z pedagogiem i dyrektorem
Tabela punktów ujemnych
L.P.
Rodzaj zachowania
Ilość punktów
1.
Posiadanie, spożywanie alkoholu, papierosów, narkotyków, środków zawierających nikotynę, i innych środków uzależniających na terenie szkoły lub w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
-200
2.
Ściąganie podczas pisemnych prac sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia
-50
3.
Podpowiadanie i przekazywanie ściąg innym uczniom
-25
4.
Celowe niszczenie mienia szkoły
od -10 do -50
5.
Lekceważący stosunek do pracownika szkoły
Od -10 do -30
6.
Korzystanie z telefonu komórkowego na terenie szkoły
-5
7.
Bałagan w szafce w szatni
-5
8.
Spóźnienie
-2
9.
Każda nieusprawiedliwiona nieobecność na godzinie lekcyjnej
-5
10.
Brak stroju szkolnego
-2
11.
Przeszkadzanie nauczycielowi w prowadzeniu lekcji
Do -5
12.
Brak obuwia na zmianę
-5
13.
Nieodpowiednie zachowanie podczas przerw, wyjść ze szkoły oraz wycieczek szkolnych
od -5 do -30
14.
Nieregulaminowy strój galowy
-5
15.
Nieoddanie książek do biblioteki na 7 dni przed Radą
-10
16.
Nieprawidłowe wypełnianie obowiązków dyżurnego (każdorazowo-tygodniowo)
-5
17.
Farbowanie włosów
-40
18.
Makijaż
-5
19
Inne negatywne, nieprzewidziane w katalogu ujemnych punktów zachowanie ucznia
Po konsultacji z pedagogiem i dyrektorem

3.    W przypadku notorycznego powtarzania poszczególnych przewinień uczeń może być ukarany wyższą liczbą punktów niż przewiduje powyższa tabela.

 1. Uczeń, który w ciągu roku uzyskał co najmniej 30 punktów ujemnych nie powinien uzyskać oceny z zachowania wyższej niż bardzo dobre.
  5.    Uczeń, który w ciągu roku uzyskał co najmniej 50 punktów ujemnych nie powinien uzyskać oceny wyższej niż dobre, a zatem nawet, jeśli osiągnie średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, nie otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem.
  6.    Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 75 punktów, co jest równoważne ocenie poprawnej.
  7.    W ciągu semestru ilość punktów może się zwiększyć lub zmniejszyć.
  8.    Nauczyciel jest zobowiązany do wpisywania pochwał i uwag z sugestią liczby punktów.
  9.    Wychowawca przed końcem śródsemestru, semestru i roku szkolnego,  wpisanym pochwałom i uwagom przyporządkowuje odpowiednie ilości punktów.
  10.    Po zsumowaniu punktów dodatnich i ujemnych, ilość punktów wyznacza konkretną ocenę z zachowania.
  11.    Ocena na koniec roku jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej sum punktów za każdy semestr.
  12.    Oceny są wystawiane zgodnie z tabelą:
  Ocena z zachowania
  Ilość punktów
  Wzorowe
  200 i więcej
  Bardzo dobre
  150-199
  Dobre
  100-149
  Poprawne
  50-99
  Nieodpowiednie
  1-49
  Naganne
  0 i mniej
  § 4.  Postanowienia końcowe
  1.    W przypadku wszelkich wątpliwości dotyczących postanowień niniejszego regulaminu rozstrzyga dyrektor szkoły.

Załącznik nr 1
Szczegółowa informacja o stroju szkolnym
I.    Strój galowy
1.    Dziewczęta:
a.    biała bluzka koszulowa, bez żadnych naszywek i ozdób,
b.    granatowa lub czarna spódnica do kolan lub granatowe albo czarne spodnie – materiałowe eleganckie (w żadnym wypadku nie dżinsy),
c.    rajstopy cieliste lub czarne (w przypadku uczennic klas 1-3 rajstopy białe),
d.    pantofle,
e.    w razie chłodu dodatkowo: ciemna marynarka albo żakiet, w przypadku klas 1-3 może być także czarny/granatowy sweter.
2.    Chłopcy
a.    Garnitur (marynarka i eleganckie spodnie na kant, w przypadku klas 1-3 może być czarny/granatowy sweter)
b.    koszula biała bez żadnych naszywek i ozdób
c.    krawat lub mucha (nie dotyczy klas 1-3)
d.    pantofle
e.    ciemne skarpety (nie stopki)
II.    Strój codzienny
1) klasy 4-8:
1.    Dziewczęta
a.    biała koszula bez żadnych naszywek i ozdób lub koszulka polo z logo szkoły,
b.    ciemna spódnica co najmniej do kolan koloru granatowego lub czarnego lub ciemne spodnie koloru granatowego lub czarnego, wyłącznie długie co najmniej do kolan (nie podarte, nie szorty, nie plażowe, nie hawajskie),
c.    kamizelka z logo szkoły lub polar z logo szkoły lub bluza z logo szkoły,
d.    decyzją dyrektora szkoły, przy wysokiej temperaturze powietrza, dopuszcza się noszenie samej koszulki polo z logo szkoły.
2.    Chłopcy
a.    biała koszula bez żadnych naszywek i ozdób lub koszulka polo z logo szkoły,
b.    ciemne spodnie, wyłącznie długie lub co najmniej do kolan koloru granatowego lub czarnego (nie podarte, nie szorty, nie plażowe, nie hawajskie)
c.    kamizelka z logo szkoły lub polar z logo szkoły lub bluza z logo szkoły,
d.    decyzją dyrektora szkoły, przy wysokiej temperaturze powietrza, dopuszcza się noszenie samej koszulki polo z logo szkoły.
2) Klasy 1-3:

 1. Dziewczęta
  a. koszulka z logo szkoły + bluza lub kamizelka szkolna,
  b. biały T–shirt lub bluzka z długim lub krótkim rękawem + bluza lub kamizelka szkolna,
  c. spódnica jednolita/ kolor czarny lub granatowy, może tez być dżinsowa / do kolan lub lekko przed kolano
  d. spodnie ciemne jednolite /czarne, granatowe, mogą być dżinsy (nie leginsy);
  e. rajstopy białe lub ciemne jednolite;
  f. obuwie na zmianę.
 2. Chłopcy
  a. – koszulka z logo szkoły + bluza lub kamizelka szkolna,
  b. biały T–shirt lub bluzka z długim lub krótkim rękawem + bluza lub kamizelka szkolna,
  c. spodnie ciemne jednolite/ granatowe, czarne/ mogą być dzinsy (nie dresy);
  d. obuwie na zmianę.
  III.    Dzień Senacki
  1.    W dniu wyznaczonym przez dyrektora, a ustalonym w porozumieniu z Senatem , uczniowie przychodzą do szkoły w stroju schludnym określonym przez przepisy uchwalone  przez Senat.
Skip to content