Rekrutacja KLO 2024/25

liceum wiadomości

Możliwość komentowania Rekrutacja KLO 2024/25 została wyłączona 14 lutego 2022 /

link do systemu generowania podań »

I Informacje ogólne
1. W roku szkolnym 2024/25 planujemy utworzyć w naszym liceum dwie klasy pierwsze.
2. Poniższa tabelka przedstawia możliwe do wyboru zestawy rozszerzeń.

NazwaPrzedmioty na poziomie rozszerzonymDodatkowo
Biologiczno-psychologiczny Biologia, j. angielskiWarsztaty psychologiczne, psychodrama
PolitechnicznyFizyka, matematyka, język angielskiProgramowanie (Python)
HumanistycznyJęzyk polski, język angielski, historia 
EkonomicznyGeografia, matematyka, język angielskiCykliczne spotkania z ludźmi biznesu

3. Aby klasa została utworzona musi liczyć przynajmniej 16 uczniów i każdy zestaw rozszerzeń w danej klasie musi liczyć co najmniej 4 osoby.
4. Chętni uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach przygotowujących do zdawania certyfikatów językowych (język angielski). Ich poziom będzie uzależniony od oceny stopnia zaawansowania dokonanej przez nauczyciela.
5. Głównym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski.
6. Drugi język obcy to:
– język włoski od podstaw,
– język francuski od podstaw.
7. Za naukę w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. bł. Bronisława Markiewicza pobierane jest czesne od sierpnia w roku przyjęcia ucznia do szkoły do czerwca w roku ukończenia szkoły.
8. Wysokość czesnego ustala i podaje do wiadomości dyrektor szkoły do 15 czerwca każdego roku.

II Rekrutacja
1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Markach (KLO) składa się z następujących elementów:
• rejestracja za pomocą szkolnego elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: http://rekrutacja.liceumwmarkach.pl/
• złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:
– opinia katechety
– opinia wychowawcy klasy
– podanie wygenerowane w szkolnym systemie rejestracji kandydatów
– podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)
– wpłata bezzwrotnego wpisowego w sekretariacie szkoły (400 zł)
– dwie fotografie
• rozmowa rekrutacyjna dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata
• rozmowy rekrutacyjne z kandydatami (z dyrektorem i/lub wicedyrektorem oraz z jednym z nauczycieli szkoły)
• złożenie kopii lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii lub oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (obie kopie muszą być poświadczone przez macierzystą szkołę)
• złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty po ogłoszeniu listy przyjętych (jeśli wcześniej nie były złożone).


2. Warunki konieczne do przyjęcia:
• ocena zachowania na koniec szkoły podstawowej: przynajmniej dobre
• ocena z religii na koniec szkoły podstawowej: przynajmniej dobra
• średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły: przynajmniej 4,0
• ilość punktów zdobytych w wyniku rekrutacji: przynajmniej 120


3. Kandydatowi, który spełnia powyższe warunki konieczne, oblicza się punkty decydujące o przyjęciu do szkoły według następujących zasad:
• w wyniku rekrutacji kandydat do KLO może uzyskać 220 punktów
• do 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty, przy czym liczbę punktów za wynik egzaminu oblicza się według wzoru: 0,35*P + 0,35*M + 0,3*J, gdzie P – wynik egzaminu z języka polskiego, M – wynik egzaminu z matematyki, J – wynik egzaminu z języka obcego.
• do 100 punktów za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka angielskiego i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę w zależności od wybranego kierunku:
– 18 punktów – stopień celujący,
– 17 punktów – stopień bardzo dobry,
– 14 punktów – stopień dobry,
– 8 punktów – stopień dostateczny,
– 2 punkty – stopień dopuszczający,

Lista przedmiotów punktowanych przy rekrutacji na poszczególne kierunki:
• matematyczno-fizyczny – język polski, matematyka, fizyka, język angielski;
• matematyczno-geograficzny-język polski, matematyka, geografia, język angielski;
• humanistyczny – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień
1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
• uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. ustawy:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
• uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wcześniej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – 4 punkty,
b) krajowym – 3 punkty,
c) wojewódzkim – 2 punkty,
d) powiatowym – 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
• W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
• Kandydat może zdobyć do 20 punktów za rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa składa się z dwóch części:


1. rozmowa z dyrektorem KLO lub wyznaczoną przez niego osobą (znajomość biografii patrona szkoły bł. Bronisława Markiewicza – biogram dostępny na stronie szkoły, umiejętność autoprezentacji) – do 10 punktów
2. rozmowa z nauczycielem z zakresu materiału obejmującego ogólną wiedzę z (do 10 punktów):
– biologii – w przypadku zestawu biologiczno-psychologicznego,
– języka polskiego i historii – w przypadku zestawu humanistycznego,
– matematyki i fizyki – w przypadku kierunku politechnicznego,
– matematyki i geografii – w przypadku kierunku ekonomicznego.
• Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły pod warunkiem wzięcia udziału we wszystkich etapach procesu rekrutacji.
4. Po podliczeniu punktów zdobytych zgodnie z powyżej opisanymi zasadami tworzy się listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły z zachowaniem następujących reguł:
– kandydaci spełniający warunki konieczne do przyjęcia do szkoły, którzy od razu złożyli oryginały świadectw i zaświadczeń, na listach są umieszczani w pierwszej kolejności od kandydata z największą liczbą punktów, do kandydata z najmniejszą liczbą punktów,
– następnie na liście umieszcza się kandydatów spełniających warunki konieczne do przyjęcia do szkoły, którzy złożyli kopie świadectw i zaświadczeń w kolejności malejącej.

Z tego co powyżej jest napisane wynika, że osoby, które złożyły oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu mają pierwszeństwo przed uczniami z lepszymi wynikami, którzy złożą kopie.

5. Harmonogram rekrutacji:
20 kwietnia 2024 r. godz. 10:00 – dzień otwarty dla kandydatów do KLO,
15 – 29 maja 2024 r. – rejestracja kandydatów za pomocą szkolnego elektronicznego formularza: http://rekrutacja.liceumwmarkach.pl/ i złożenie w sekretariacie dokumentów, o których mowa w rozdziale II ust. 1 zasad rekrutacji dostępnych na internetowej stronie szkoły;
4 – 6 czerwca 2024 r. – rozmowy dyrekcji z rodzicami kandydatów (godziny rozmów ustali telefonicznie sekretariat szkoły);
15 czerwca 2024 r. (sobota) – rozmowy dyrekcji oraz jednego z nauczycieli z kandydatami;
3 – 10 lipca 2024 r. – składanie oryginału lub kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kandydaci, którzy złożą oryginały i spełniają warunki konieczne do przyjęcia do szkoły – patrz zasady rekrutacji rozdział II ust. 2 – mają gwarancję przyjęcia do szkoły pod warunkiem, że jest wystarczająca ilość miejsc).
19 lipca 2024 r. godz. 12:00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły;
19 – 24 lipca 2024 r. – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu;
25 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy przyjętych.

Zasady rekrutacji w pdf:

Comments are closed.

Skip to content