Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta Marki, mając doświadczenie w prowadzeniu szkół i placówek wychowawczych, Księża Michalici zapraszają młodzież i dzieci do katolickich szkół im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach-Strudze.

Są to szkoły niepubliczne na prawach publicznych. Szkoły realizują programy nauczania zawierające podstawę programową, ramowy plan nauczania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania matury w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych, zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szkoły w swoich założeniach realizują wychowanie młodzieży w duchu katolickim, w oparciu o program wychowawczy bł. ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Placówka oferuje naukę języków obcych (język angielski, język francuski, j. włoski), treningi sportowe oraz pomoc w doskonaleniu własnych zainteresowań.

1. Placówka wychowawcza w Markach

Działalność edukacyjno-wychowawcza w Markach rozpoczęła się w 1927 r. W tym czasie do Polski z USA przyjechał ks. Antoni Poławski, który zakupił teren gdzie obecnie mieszczą się: kościół parafialny, plebania, kuria generalna michalitów, budynek Katolickiego Gimnazjum i budynek Domu Zakonnego (dawny internat).

W październiku 1927 r. na zakupionym terenie powstała placówka wychowawcza im. Andrzeja Boboli, w której przebywało 50 wychowanków. Jako wychowawcy w placówce pracowały Siostry ze Zgromadzenia Rodziny Maryi. Rok później w testamencie ks. Poławski przekazał swoją własność na rzecz Zgromadzenia św. Michała Archanioła, sprawując nadzór nad działalnością wychowawczą. Zgromadzenie Michalitów 10 X 1936 r. przejęło opiekę nad placówką. Opuściły ją wówczas Siostry Rodziny Maryi, a przybyły Siostry Córki Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny.

2. Powstanie Gimnazjum

Z biegiem czasu przy wciąż rozrastającej się działalności wychowawczej zaistniała konieczność stworzenia szkół dla wychowanków. Najpierw w 1936 r. powstała Szkoła Rzemiosł, a w  1938 r. swoją działalność zainicjowało Prywatne Męskie Gimnazjum Mechaniczne, którego spadkobiercą obecnie jest Katolickie Gimnazjum. Rozwój tego Gimnazjum przypadł na lata II wojny światowej. W okresie 1939-1942 uczęszczało do niego od 60 do 90 uczniów, a w latach 1942-1944 liczba podopiecznych dochodziła do 130 z czego ok. 25% stanowili uczniowie z okolicznych miejscowości.

Dobrze rozwijająca się działalność wychowawczo-edukacyjna została przerwana przez wysiedlenie z placówki wszystkich wychowanków i wychowawców (1 VIII 1944 r.). W trakcie Powstania Warszawskiego w Ogrodzie Saskim i w obozie w Pruszkowie zginęli wychowawcy z Gimnazjum i domu wychowawczego: ks. Andrzej Płoszaj, ks. Wiktor Grzenia, br. Jan Cisek, kl. Edward Kosztyła, kl. Jan Brzozowski. W Markach w drodze do Warszawy zostali rozstrzelani:  kl. Kazimierz Wilusz i br. Franciszek Janusz.Uczniowie z Gimnazjum wzięli udział w Powstaniu Warszawskim, a część z nich tam poległa.

Działalność Gimnazjum została wznowiona w roku szkolnym 1945/46. W połowie nowego roku szkolnego 1946/47 Gimnazjum zostało przemianowane na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Z czasem szkołę tą przejęły komunistyczne władze państwowe, a nadzór nad nią sprawowała Dyrekcja Okręgowa Szkolnictwa Zawodowego. Koniec końców szkoła została zamknięta.

Istniejącą nadal placówkę wychowawczą w 1951 r. przejął Caritas powołując Dom Dziecka. W 1956 r. na mocy przepisów prawa władze PRL-u odebrały Michalitom Dom Dziecka i ustanowiły Specjalny Zakład Wychowawczy. Powołano wówczas Specjalną Szkołę Podstawową, którą prowadziły władze państwowe, a internat powierzono Zgromadzeniu św. Michała Archanioła. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 1990 r. W tym czasie Zgromadzenie Michalitów odzyskało Zakład Wychowawczy i powołało w jego miejsce Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Andrzeja Boboli, a z czasem Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Ta placówka istniała do 31 VIII 2012 r. Wówczas decyzją Zgromadzenia oraz odpowiednich władz oświatowych została ona zamknięta.

3. Reaktywacja Gimnazjum

1 IX 2010 r.  Księża Michalici, zdecydowali reaktywować dawne Prywatne Męskie Gimnazjum Mechaniczne pod nazwą Katolickie Gimnazjum im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach. Podczas inauguracji nowego roku szkolnego wzięli udział zaproszeni goście z przedstawicielami władz zakonu i miasta Marki oraz pierwsi uczniowie. Było ich 12. Dyrektorem reaktywowanego Gimnazjum został ks. dr Marcin A. Różański CSMA.

30 IX 2012 r. Gimnazjum otrzymało sztandar, który poświęcił wikariusz generalny michalitów ks. Ryszard Andrzejewski.

W czerwcu 2013 r. szkołę opuścili pierwsi absolwenci reaktywowanego Gimnazjum. Było ich 9. W roku następnym szkołę opuściło 24 uczniów, osiągając wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych.

4. Powstanie Katolickiej Szkoły Podstawowej

Szkoła podstawowa  powstała w wyniku reformy oświaty 1 września 2017 roku. Została utworzona w miejsce gimnazjum.

5. Powstanie Liceum

Dobrze rozwijające się Gimnazjum skłoniło nas do tego aby rozpocząć starania otwarcia nowej szkoły Katolickiego Liceum. Szkoła zostanie otwarta 1 września 2015 r. W 2017 roku trzyletnie liceum zostało przekształcone w wyniku reformy oświaty w czteroletnie.

O historii inaczej – warto obejrzeć

Skip to content