ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2024/2025

podstawowa wiadomości

Możliwość komentowania ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2024/2025 została wyłączona 15 lutego 2023 /

generowanie podań do KSP: https://szkolawmarkach.pl/rekrutacja/

§ 1

Informacje ogólne

 1. W roku szkolnym 2024/25 szkoła planuje utworzyć jedną klasę pierwszą.
 2. Klasa nie może liczyć więcej niż 20 uczniów.
 3. W Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego, a od klasy piątej drugiego języka obcego: francuskiego lub włoskiego.
 4. Warunkiem przyjęcia dziecka do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów i samych kandydatów katolickiego charakteru szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie i regulaminach.
 5. Dla celów przeprowadzenia rekrutacji dyrektor KSP powoła do dnia 7 marca 2024 r. szkolną komisję rekrutacyjną.
 6. Potwierdzeniem zgłoszenia i warunkiem rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej jest złożenie przez rodziców wygenerowanego na szkolnej stronie internetowej i podpisanego podania, wymaganych dokumentów (patrz § 3) oraz uiszczenie w sekretariacie szkoły bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej w wysokości 400 zł.
 7. Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. B. Markiewicza nie prowadzi nauczania integracyjnego.

§ 2

Informacje dla rodziców kandydatów

 1. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie (ewentualnie sześcioletnie zgodnie z aktualnymi przepisami oświatowymi), które uczestniczyły w przynajmniej rocznym przygotowaniu przedszkolnym i przedszkole wydało im Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz są otwarte na wartości chrześcijańskie i których rodzice świadomie wybierają katolicki kierunek wychowania.
 2. Proces rekrutacji składa się z:

a) złożenia podania o przyjęcie i dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji (patrz § 3)

b) udziału kandydatów w zajęciach pokazowo – kwalifikacyjnych,

c) rozmowy szkolnego psychologa/pedagoga z kandydatem,

d) rozmowy przyszłego wychowawcy lub innego nauczyciela z kandydatem,

e) rozmowy dyrektora i/lub wicedyrektora z rodzicami kandydata.

 1. Do szkoły przyjmowane będą dzieci według kolejności składania podań z uwzględnieniem obserwacji poczynionych przy okazji elementów procesu rekrutacji, o których mowa w ust. 2 lit. b)-d) niniejszego paragrafu.
 2. Złożenie kompletu dokumentów jest warunkiem koniecznym przejścia do kolejnych etapów rekrutacji.
 3. Za naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza pobierane jest czesne od lipca w roku przyjęcia ucznia do szkoły do czerwca w roku ukończenia szkoły.
 4. Wysokość czesnego ustala i podaje do wiadomości dyrektor szkoły do 15 czerwca każdego roku.

§ 3

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

 1. wygenerowane ze strony internetowej szkoły i podpisane podanie o przyjęcie do szkoły,
 2. 2 fotografie legitymacyjne,
 3. akt chrztu – potrzebny z tej racji, że od klasy pierwszej w naszej szkole uczniowie zaczynają przygotowania do przyjęcia I Komunii Świętej,
 4. świadectwo zdrowia (bilans sześciolatka),
 5. dokument wydany przez przedszkole: Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 6. skrócony odpis aktu urodzenia,
 7. dokument potwierdzający nr PESEL (jeśli nie ma na akcie urodzenia)

§ 4

Terminarz rekrutacji

28 II 2024 r. – uruchomienie systemu generowania podań na stronie www.szkolawmarkach.pl/rekrutacja (system czynny do 7 V),

28 II – 7 V 2024 r. – składanie w sekretariacie szkoły (w godzinach pracy sekretariatu) podań o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów, o których mowa w § 3,

16 III 2024 r. godz. 10:00 – dzień otwarty dla kandydatów do KSP (zwiedzanie szkoły, możliwość rozmowy z nauczycielami, dyrektorem),

11 V 2024 r. godz. 10:00-12:00 – zajęcia pokazowo kwalifikacyjne dla kandydatów – patrz. § 2 ust. 2 lit. b),

17 – 18 V 2024 r. – rozmowy rekrutacyjne z rodzicami i kandydatami – patrz. § 2 ust. 2 lit. c)-e) (spotkania odbywać się będą o godzinie ustalonej przez sekretariat szkoły),
22 V 2024 r. – ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.


§ 5

Wnioski końcowe

 1. Dyrektor może odstąpić od wykonania wybranych elementów procedury rekrutacyjnej.

generowanie podań do KSP: https://szkolawmarkach.pl/rekrutacja/

Zasady rekrutacji w pdf:

Comments are closed.

Skip to content