wchodzi w życie 1 WRZEŚNIA 2021 R.

§ 1. Podstawa prawna:

1.    Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami
2.    Konwencja Praw Dziecka
3.    Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach

§ 2.  Prawa Ucznia

Uczeń ma prawo do:

1. Przedstawiania Dyrektorowi, Wychowawcy i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

3. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może jednak ona uwłaczać niczyjej godności osobistej.

4. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania własnych poglądów dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.

5. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

6. Reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami za zgodą Wychowawcy lub Dyrekcji Szkoły.

7. Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności (oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w Szkole i poza nią ocenia się odrębnie).

§ 3. Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:
1.    Postępować zgodnie ze Statutem i regulaminami obowiązującymi w szkole i Zarządzeniami Dyrektora.
2.    Usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej lub przez dziennik elektroniczny w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły zgodnie z zasadami opisanymi w §49 Statutu szkoły.
3.    Włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne.
4.    Systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia
w lekcjach i innych zajęciach szkolnych.
5.    Odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły.
6.    Poszanowania godności koleżanek i kolegów oraz innych osób.
7.    Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój.
8.    Godnego reprezentowania szkoły.
9.    Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
10.    Troszczenia się o własny wygląd. W szczególności wygląd ucznia cechuje:
a) zadbana fryzura:
– chłopcy równomiernie ostrzyżeni z naturalnym kolorem włosów,
– dziewczęta z naturalnym kolorem włosów, dozwolony delikatny makijaż,
b) brak ozdób w formie tatuaży,
c) paznokcie krótko obcięte, u dziewcząt dozwolone malowane paznokcie w kolorach pastelowych,
d) akceptowane jest noszenie:
– skromnej biżuterii,
– przez dziewczęta krótkich kolczyków, umieszczonych wyłącznie pojedynczo na płatku usznym.
11.    Na co dzień przychodzić do szkoły w stroju zwyczajnym, czyli czyste ubranie bez dziur, łat, napisów i wizerunków o treści wulgarnej i sprzecznej z katolickim charakterem szkoły. Spodnie długie lub krótkie, ale co najmniej do kolan i spódnice do kolan. Niedozwolone jest noszenie w szkole, poza zajęciami wychowania fizycznego, dresów i legginsów. Bluzki i koszule bez głębokich dekoltów. Niedozwolone są ubrania, które nie zasłaniają ramion, pleców, brzucha, ud.
12.    Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz inne uroczystości szkolne, państwowe i religijne, ogłoszone przez dyrektora szkoły, obowiązuje strój galowy czyli:

u dziewcząt biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica, buty również w kolorach zbliżonych do stroju (w żadnym wypadku sportowe), u chłopców garnitur ciemny z krawatem bądź muchą, biała koszula, buty ciemne (w żadnym wypadku sportowe).
13.    Nieangażowania się w różnego typu subkultury i mody, które nie znajdują akceptacji na terenie szkoły jako sprzeczne z jej duchem.
14.    W czasie zajęć szkolnych bezwzględnie pozostawać na terenie szkoły.
15.    Na terenie szkoły w wyznaczonych przez dyrektora miejscach zmieniać obuwie.
16.    Być przygotowanym do lekcji.
17.    Nie zakłócać toku lekcji.
18.    W miarę swoich możliwości pomagać kolegom w nauce.
19.    Dbać o mienie szkoły, a w przypadku wyrządzenia szkody naprawić ją bądź zrekompensować.
20.    Dbać o czystość i porządek w Szkole i w jej otoczeniu.
21.    W czasie pobytu w szkole i na terenie szkoły całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych. W wyjątkowych sytuacjach pozwolenie na używanie wyżej wymienionych urządzeń udziela nauczyciel dyżurujący lub prowadzący zajęcia lekcyjne.
22.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przyniesione przez ucznia.

§ 4 Ocena zachowania.

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawach wobec koleżanek i kolegów.

Wychowawca wystawiając ocenę zachowania powinien: – wziąć pod uwagę aktywność społeczną ucznia (np. chór, wolontariat, praca na rzecz Szkoły), osiągnięcia ucznia (konkursy i olimpiady), nieusprawiedliwione godziny nieobecności, spóźnienia na zajęcia lekcyjne, – uwzględnić opinię członków Rady Pedagogicznej, a także uczniów, którzy mogą wyrażać opinię o zachowaniu swoich kolegów. – zwrócić uwagę jak często uczeń nosi nienaganny strój szkolny,

Uszczegóławia się kryteria oceny zachowania, o których mowa w Statucie szkoły:

Poprawne (Jeśli uczeń spełnia wszystkie poniższe warunki)

1. Uczeń ma maksymalnie 16 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w ciągu semestru.

2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.

3. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.

4. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły i regulaminach;

5. Zachowuje się poprawnie w szkole i otoczeniu, zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi.

6. Życzliwy i opanowany, z szacunkiem odnosi się do innych.

7. Stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgarnych słów.

8. Szanuje mienie społeczne.

9. Posiada nawyki higieny osobistej.

10. Nie ulega nałogom.

Dobre (Jeśli uczeń spełnia warunki na ocenę poprawne, a ponadto spełnia wszystkie poniższe warunki)

1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.

2. Uczeń ma maksymalnie 8 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w ciągu semestru.

3. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.

Bardzo dobre (Jeśli uczeń spełnia warunki na ocenę poprawne i dobre, a ponadto spełnia wszystkie poniższe warunki)

1. Uczeń nie ma godzin nieusprawiedliwionej nieobecności.

2. Jest punktualny.

3. Angażuje się w pracę na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska.

Wzorowe (Jeśli uczeń spełnia warunki na ocenę poprawne, dobre i bardzo dobre, a ponadto spełnia wszystkie poniższe warunki)

1. Stanowi dla innych pozytywny wzór do naśladowania.

2. W miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach młodzieżowych.

Nieodpowiednie (Jeśli do ucznia odnosi stwierdzenie z punktu 1 lub co najmniej 2 spośród pozostałych stwierdzeń)

1. Uczeń ma od 17 do 38 godzin godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w ciągu semestru.

2. Uczeń bardzo często się spóźnia na lekcje.

3. Nie współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji, przeszkadza podczas zajęć lekcyjnych.

4. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły lub regulaminach.

5. Jest arogancki.

6. Lekceważy inne osoby.

7. Ulega nałogom.

8. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów.

9. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.

10. Nie stosuje się do zarządzeń dyrekcji.

11. Notorycznie korzysta w szkole z telefonu.

Naganne (Jeśli do ucznia odnosi stwierdzenie z punktu 1 lub 11 lub 12 albo co najmniej 2 spośród pozostałych stwierdzeń)

1. Uczeń ma powyżej 38 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w ciągu semestru.

2. Uczeń notorycznie się spóźnia.

3. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji co jest wielokrotnie udokumentowane w dzienniku lekcyjnym.

4. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły lub regulaminach.

5. Jest arogancki.

6. Zachowuje się agresywnie wobec innych.

7. Przejawia lekceważący stosunek wobec innych.

8. Ulega nałogom.

9. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów..

10. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.

11. Wniósł lub używał na terenie szkoły używek takich jak: alkohol, narkotyki, tytoń,

12. Przynależy do grup przestępczych, co potwierdzają informacje z zewnątrz: Sąd, Policja.

13. Nie stosuje się do zarządzeń dyrekcji.

11. Notorycznie korzysta w szkole z telefonu.

§ 4.  Postanowienia końcowe

Wszystko czego nie przewiduje niniejszy Regulamin rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

Skip to content