Regulamin ucznia

Regulamin ucznia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bł. Bronisława Markiewicza w Markach

wchodzi w życie 1 WRZEŚNIA 2018 R.

§ 1. Podstawa prawna:

1.    Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 19 lipca 1991 z późniejszymi zmianami
2.    Konwencja Praw Dziecka
3.    Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. Bronisława Markiewicza w Markach

§ 2.  Prawa Ucznia

Uczeń ma prawo do:

1. Przedstawiania Dyrektorowi, Wychowawcy i nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień.

2. Poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.

3. Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia Szkoły; nie może jednak ona uwłaczać niczyjej godności osobistej.

4. Przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły; wyrażania własnych poglądów dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi.

5. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

6. Reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami za zgodą Wychowawcy lub Dyrekcji Szkoły.

7. Jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności (oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje się wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w Szkole i poza nią ocenia się odrębnie).

§ 3. Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:
1.    Postępować zgodnie ze Statutem i regulaminami obowiązującymi w szkole i Zarządzeniami Dyrektora.
2.    Usprawiedliwiania nieobecności w formie pisemnej w ciągu 7 dni od powrotu do szkoły.
3.    Włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne.
4.    Systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia
w lekcjach i innych zajęciach szkolnych.
5.    Odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły.
6.    Poszanowania godności koleżanek i kolegów oraz innych osób.
7.    Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i rozwój.
8.    Godnego reprezentowania szkoły.
9.    Dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
10.    Troszczenia się o własny wygląd;
a) zadbana fryzura:
– chłopcy równomiernie ostrzyżeni z naturalnym kolorem włosów,
– dziewczęta z naturalnym kolorem włosów, dozwolony delikatny makijaż,
b) brak ozdób w formie tatuaży,
c) paznokcie krótko obcięte, dozwolone malowane paznokcie w kolorach pastelowych,
d) akceptowane jest noszenie:
– skromnej biżuterii,
– przez dziewczęta krótkich kolczyków, umieszczonych wyłącznie pojedynczo na płatku usznym.
11.    Na co dzień przychodzić do szkoły w stroju zwyczajnym, czyli czyste ubranie bez dziur, łat, napisów i wizerunków o treści wulgarnej i sprzecznej z katolickim charakterem szkoły. Spodnie długie (za kolana) i spódnice do kolan. Bluzki i koszule bez głębokich dekoltów.
12.    Na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego oraz inne uroczystości szkolne, państwowe i religijne, ogłoszone przez dyrektora szkoły, obowiązuje strój galowy czyli:

u dziewcząt biała bluzka i czarna lub granatowa spódnica, buty również w kolorach zbliżonych do stroju (w żadnym wypadku nie sportowe), u chłopców garnitur ciemny z krawatem bądź muchą, biała koszula, buty ciemne (w żadnym wypadku nie sportowe).
13.    Nieangażowania się w różnego typu subkultury i mody, które nie znajdują akceptacji na terenie szkoły jako sprzeczne z jej duchem.
14.    W czasie zajęć szkolnych bezwzględnie pozostawać na terenie szkoły.
15.    Na terenie szkoły w wyznaczonych przez dyrektora miejscach zmieniać obuwie.
16.    Być przygotowanym do lekcji.
17.    Nie zakłócać toku lekcji.
18.    W miarę swoich możliwości pomagać kolegom w nauce.
19.    Dbać o mienie szkoły, a w przypadku wyrządzenia szkody naprawić ją bądź zrekompensować.
20.    Dbać o czystość i porządek w Szkole i w jej otoczeniu.
21.    W czasie pobytu w szkole i na terenie szkoły całkowitego zakazu korzystania z telefonów komórkowych. W wyjątkowych sytuacjach pozwolenie na używanie wyżej wymienionych urządzeń udziela nauczyciel dyżurujący lub prowadzący zajęcia lekcyjne.
22.    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przyniesione przez ucznia.

§ 4 Ocena zachowania.

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o wypełnieniu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawach wobec koleżanek i kolegów.

Wychowawca wystawiając ocenę zachowania powinien: – wziąć pod uwagę aktywność społeczną ucznia (np. chór, wolontariat, praca na rzecz Szkoły), osiągnięcia ucznia (konkursy i olimpiady), nieusprawiedliwione godziny nieobecności, spóźnienia na zajęcia lekcyjne, – uwzględnić opinię członków Rady Pedagogicznej, a także uczniów, którzy mogą wyrażać opinię o zachowaniu swoich kolegów. – zwrócić uwagę jak często uczeń nosi nienaganny strój szkolny,

Ocena końcoworoczna z zachowania powinna uwzględniać działalność społeczną ucznia w placówkach pozaszkolnych. Podwyższenia oceny wychowawca może dokonać wyłącznie na podstawie odpowiedniego zaświadczenia uwzględniającego ilość godzin wypracowanych w ramach wolontariatu oraz opis wykonywanych czynności. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.

Ustala się ogólne kryteria oceny zachowania:

Wzorowe

1. Ucznia charakteryzuje wzorowa frekwencja – bez godzin nieusprawiedliwionych.

2. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.

3. Przykładnie, systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.

4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.

5. W miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach młodzieżowych.

6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.

7. Przejawia inicjatywę w pracy na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska.

8. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.

9. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, odpowiedzialny, opanowany.

10. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.

11. Zawsze stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.

12. Troszczy się o mienie społeczne, powstrzymuje innych przed niszczeniem.

13. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.

14. Stanowi dla innych pozytywny wzór do naśladowania.

Bardzo dobre

1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.

2. Ucznia charakteryzuje wzorowa frekwencja – bez godzin nieusprawiedliwionych.

3. Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.

4. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.

5. W miarę posiadanych zdolności i predyspozycji, reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnych formach aktywności własnej: intelektualnej, artystycznej, sportowej, pracy w organizacjach młodzieżowych.

6. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.

7. Angażuje się w pracę na rzecz: klasy, szkoły lub środowiska.

8. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.

9. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, opanowany.

10. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.

11. Stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.

12. Troszczy się o mienie społeczne.

13. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.

Dobre

1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.

2. Ucznia charakteryzuje wzorowa frekwencja – bez godzin nieusprawiedliwionych.

3. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.

4. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.

5. Uczynny, koleżeński, bezinteresownie pomaga innym.

6. Uczciwy, kulturalny, taktowny, życzliwy, tolerancyjny, opanowany.

7. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.

8. Stosuje zwroty grzecznościowe, dba o kulturę języka.

9. Troszczy się o mienie społeczne.

10. Preferuje zdrowy styl życia, przestrzega zasad higieny osobistej.

Poprawne

1. Bez usprawiedliwienia opuścił nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych.

2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne.

3. Współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji.

4. Przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły;

5. Zachowuje się poprawnie w szkole i otoczeniu, zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi.

6. Życzliwy i opanowany, z szacunkiem odnosi się do rówieśników i do starszych.

7. Stosuje zwroty grzecznościowe, nie używa wulgarnych słów.

8. Szanuje mienie społeczne.

9. Posiada nawyki higieny osobistej.

10. Nie ulega nałogom.

Nieodpowiednie

1. Opuścił bez usprawiedliwienia do 30 godzin lekcyjnych, często spóźnia się.

2. Nie współpracuje z nauczycielem w prowadzeniu lekcji, czasami przeszkadza podczas zajęć lekcyjnych.

3. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.

4. Jest arogancki wobec kolegów i dorosłych w szkole i poza szkołą.

5. Lekceważy inne osoby.

6. Ulega nałogom.

7. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów.

8. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.

Naganne

1. Opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 30 godzin lekcyjnych, często spóźnia się.

2. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji co jest wielokrotnie udokumentowane naganną oceną cząstkową w dzienniku lekcyjnym.

3. Nie przestrzega zarządzeń zawartych w statucie szkoły.

4. Jest arogancki wobec kolegów i dorosłych w szkole i poza szkołą.

5. Zachowuje się agresywnie wobec rówieśników, osób starszych i młodszych.

6. Przejawia lekceważący stosunek wobec innych, stosuje wobec nich przemoc.

7. Ulega nałogom.

8. Zaniedbuje kulturę języka, używa wulgarnych słów..

9. Nie szanuje mienia szkoły i otoczenia.

10. Przynależy do grup przestępczych, co potwierdzają informacje z zewnątrz: Sąd, Policja.

11. Spełnia wyżej wymienione kryteria.

§ 4.  Postanowienia końcowe

Wszystko czego nie przewiduje niniejszy Regulamin rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

© Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl

Skip to content