STATUT

Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów

im. ks. Bronisława Markiewicza

w Markach

Tekst jednolity, stan na 29 sierpnia 2019 r.

Rozdział 1
Przepisy definiujące

§ 1
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1 szkole – należy przez to rozumieć: Katolicką Szkołę Podstawową Księży Michalitów w Markach;
2 nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
3 rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
4 uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
5 wychowawcach – należy przez to rozumieć nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
6 Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną szkoły;
7 Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów w Markach;
8 Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski szkoły;
9 Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców szkoły;
10 Organie Prowadzącym – należy przez to rozumieć Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła z siedzibą Zarządu w Markach (Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki).

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

§ 2
1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Szkoła może używać nazwy skróconej: KSP.
2. Siedzibą szkoły jest budynek przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła z siedzibą Zarządu w Markach (Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki).
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie.
5. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Szkoła jest niepubliczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.
7. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych w ustawie – Prawo oświatowe.

§ 3
Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie – Prawo oświatowe dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej;
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych – posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Rozdział 3
Cele i zadania szkoły

§ 4
1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
1) celów i zadań statutowych,
2) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
3) programów nauczania.
3. Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez Dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
4. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki.
5. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się przede wszystkim myślą pedagogiczną ks. Bronisława Markiewicza.

§ 5
Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

§ 6
Nauka religii katolickiej jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów w ramach szkolnego planu zajęć.

§ 7
Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
1) umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i  dalszego kształcenia;
2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości szkoły;
3) dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
4) wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
5) umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła katolickiego; wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i  płaszczyzną odniesienia w stosunkach miedzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i  pracownikami szkoły;
6) wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi korzeniami narodu i jego tradycjami;
7) uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;
8) dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
9) uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 8
Dyrektor opracowuje program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania o  charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

§ 9
1. Jeżeli do szkoły zostaje przyjęte dziecko, u którego rozpoznano potrzebę dodatkowego wspierania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, szkoła organizuje na miarę możliwości i udziela uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach ustalonych przez Dyrektora.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

§ 10
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u  których rozpoznano taką potrzebę.
4. Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem Dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
5. Skuteczne udzielanie pomocy uczniom opiera się na współpracy wychowawców,  rodziców i nauczycieli pod kierunkiem Dyrektora.

§ 11
1. W szkole podejmowane są starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem wychowawcy oddziału.
3. Szkoła udziela pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego.

§ 12
1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z  odrębnymi przepisami.
2. Szkoła może korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówek doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

Rozdział 4
Organy szkoły i ich kompetencje

§ 13
Organami szkoły są:
1) Dyrektor,
2) uchylono,
3) Rada Pedagogiczna,
4) Rada Rodziców,
5) Samorząd Uczniowski.

§ 14
1 Dyrektora powołuje, zatrudnia i odwołuje organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
2 Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.
3 Podczas nieobecności w szkole Dyrektora zastępuje go jego zastępca; jeżeli w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora, zastępstwo pełni nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący po konsultacji z Dyrektorem.

§ 15
Dyrektor współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

§ 16
1 Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z  Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania obowiązującym w szkole.
2 Dyrektor w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników zobowiązany jest dobierać osoby, które utożsamiają się z misją wychowawczą szkoły.

§ 17
1. Dyrektor w szczególności:
1) odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
2) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
4) jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i  administracyjnej oraz za dobrą atmosferę w szkole;
5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
7) opracowuje plan pracy szkoły i arkusz organizacyjny;
8) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
9) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą;
10) odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z  obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
11) dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
12) nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
13) współpracuje z Radą Rodziców; w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do Rady Rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;
14) opracowuje plan pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych;
15) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
b) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,
d) powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
16) odpowiada za dokumentację szkoły;
17) wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień;
18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
19) jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

§ 18
1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i  kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie.
2. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego.
3. Programy te muszą uwzględniać koncepcję człowieka jako osoby, respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i  Ojczyzny.
4. Jeżeli programy nauczania wymienionych wartości nie zawierają, powinny być uzupełnione staraniem szkoły w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty przez dopisanie w  programie niezbędnych treści w celu ich nauczania.
5. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1-4 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i  realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym, jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
6. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
1) wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
2) właściwy poziom relacji osób.
7. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor. W przypadku kilku stanowisk wicedyrektorów obowiązki przejmuje wicedyrektor najstarszy stażem na stanowisku kierowniczym.
8. W przypadku nieobecności dyrektora i wicedyrektora, kierowanie szkołą przejmuje nauczyciel mianowany lub dyplomowany wskazany przez organ prowadzący.

§ 19

1. W szkole może być ustanowiona funkcja Prefekta.
2. Prefekt jest mianowany przez Organ Prowadzący.
3. Funkcja prefekta jest równoważna z funkcją wicedyrektora.
4. Zadaniem Prefekta jest troska o religijną formację uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

§ 20
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor, Prefekt i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  szkole.
3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
7. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 21
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy – Prawo oświatowe,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
d) decyzję o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy.
3. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 22
1. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły.
2. Rada Pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

§ 23
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 24
1. W szkole może działać Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. O powołaniu Rady Rodziców decyduje Organ Prowadzący na wniosek Dyrektora szkoły.
2. Rada Rodziców działa według ustalonego regulaminu.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w pkt. 3.
4. Do Rady Rodziców szkoły nie mają zastosowania przepisy art. 83 i 84 ustawy – Prawo oświatowe.

§ 25
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin samorządu, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem,
e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

§ 26
1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody Dyrektora na jej prowadzenie.

§ 27
1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanych stron z Dyrektorem.
2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
1) Sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i  uczniów rozstrzyga Dyrektor. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do organu prowadzącego szkołę lub złożenia skargi do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2) Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 30 § 28 statutu. Stronom przysługuje możliwość odwołania się do Dyrektora.
3) Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor. Stronom przysługuje możliwość złożenia skargi odwołania się do organu prowadzącego szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
4) Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą, oraz konflikty pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a Dyrektorem rozwiązuje organ prowadzący szkołę lub organ nadzoru pedagogicznego.
5) Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 28
1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
2. Nauczyciel:
a) rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
b) w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
c) w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;
d) gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on Dyrektorowi.
3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
4. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora, a następnie do organu prowadzącego.
5. Dyrektor przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie.
Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
6. Dyrektor prowadzi rejestr skarg i wniosków.

§ 29
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża Dyrektor określając jednocześnie warunki tej działalności.

Rozdział 5
Organizacja szkoły

§ 30
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie więcej niż 20 uczniów.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i  uzdolnienia uczniów, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.
3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.
8. W szkole, w ciągu roku szkolnego, organizowane są rekolekcje i dni skupienia oraz inne formy wychowania i  formacji. Uczniowie i nauczyciele, w ciągu roku szkolnego, uczestniczą we Mszy św. i organizowanych nabożeństwach.
9. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 31
1. Uchylono
2. Uchylono
3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).
5. Uchylono
6. Dokumentację prowadzonych zajęć szkoła prowadzi w dziennikach lekcyjnych.

§ 32
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 20 30.
3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.

§ 33
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w  aspekcie wychowania.
2. Do głównych zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
2) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
4) rozwijanie samodzielności;
5) pobudzanie ciekawości poznawczej;
6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami;
7) pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.
3. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.
4. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
5. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.

§ 34
W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

§ 35
1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

§ 36
1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
1) realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
3) udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
4) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
5) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
1. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.
3. Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:
1) gromadzi i opracowuje zbiory,
2) udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
3) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
4) organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
5) tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,
6) współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Rozdział 6
Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 37
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Prawa i obowiązki nauczycieli zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy określają przepisy Kodeksu oraz Karty Nauczyciela mające zastosowanie do nauczycieli szkół niepublicznych.
4. Pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący uczniom prawidłowe i przyjazne funkcjonowanie szkoły.
§ 38
1. W zależności od potrzeb, w szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora szkoły.
2. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.
3. Obowiązki Wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez Dyrektora.
§ 39
1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie,
2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju,
3) poprzez udział w różnych formach kształcenia dąży do pełni własnego rozwoju.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troska o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
1) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy,
2) włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
3) jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
4) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole, poza nią oraz podczas pełnionych dyżurów,
6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami,
7) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów,
8) powierzone jego opiece mienie szkoły,
9) doskonalenie zawodowe i formację religijną,
10) właściwy wybór programu nauczania.

4. Nauczyciele mają prawo do:
1) decydowania i odpowiadania za dobór metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań;
3) wzbogacania własnego warsztatu pracy, wnioskowania do Dyrektora o zakup pomocy dydaktycznych;
4) korzystania w pracy wychowawczej z porad pedagoga (psychologa) szkolnego;
5) opiniowania i wnioskowania zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
6) wnioskowania o przyznanie nagród lub nałożenie kar na uczniów Szkoły;

5. Do obowiązków nauczycieli w szczególności należy:
1) bycie przyjacielem dzieci i młodzieży, przestrzeganie zasad etyki zawodowej i godności osobistej uczniów;
2) kreowanie własnych metod nauczania i wychowania oraz dostosowywanie ich do celów i zadań Szkoły;
3) dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
4) uwzględnianie w procesie dydaktycznym wszelkich możliwości uczniów, w tym – w stopniu, w jakim pozwala na to stopień aktywnego uczestniczenia rodziców lub opiekuna ucznia w procesie wychowania i kształcenia swoich dzieci poprzez kontakt z nauczycielami i wychowawcą – dostosowania przez nauczycieli metod pracy do indywidualnych możliwości dziecka;
5) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów i przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów;
6) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności szkolnej;
7) bez względu na specjalność – uczenie języka ojczystego, dbania o jego piękno i poprawność;
8) posiadanie aktualnych badań lekarskich zezwalających na stały kontakt z dziećmi i młodzieżą;
9) przestrzeganie, wynikających z planu, godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć;
10) zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków pracy oraz sprawowanie opieki nad uczniami przez cały czas pobytu w Szkole i trakcie wszystkich imprez odbywających się poza Szkołą;
11) sumienne wypełnianie wyznaczonego mu dyżuru oraz ponoszenie odpowiedzialności, w tym finansowej, za ewentualne skutki wynikłe z braku jego właściwej opieki nad dziećmi;
12) respektowanie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających w Szkole;
13) systematyczne sprawdzanie wiedzy ucznia oraz stosowanie różnych form jej oceny oraz wpisywanie ocen cząstkowych do dziennika lekcyjnego;
14) rzetelna i sprawiedliwa ocena postępów swoich uczniów oraz bieżące informowanie o niej rodziców (opiekunów prawnych);
15) przestrzeganie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania;
16) bieżące informowanie wychowawców klas o zachowaniu uczniów;
17) prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej;
18) przechowywanie wszystkich pisemnych prac kontrolnych ucznia zgodnie z przepisami;
19) uczestniczenie w spotkaniach z doradcami metodycznymi oraz różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Szkołę, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych po uzgodnieniu z Dyrektorem trybu dokształcania, który nie może kolidować z realizacją zadań pedagogicznych;
20) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Dyrektora, posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych oraz imprezach szkolnych;
21) opiekowanie się przydzieloną salą lekcyjną oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej za zniszczenie lub utratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły, jeśli to wynika z jego zaniedbań;
22) uzgadnianie planowanej wycieczki z Dyrektorem zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wycieczek;
23) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w obowiązującym tygodniowym wymiarze oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego;
24) przestrzeganie postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów prawa;
6. Nauczyciel nieprzestrzegający postanowień Statutu i stosownych przepisów prawa pracy może zostać ukarany w sposób i na zasadach określonych w Kodeksie Pracy i Karcie Nauczyciela.

§ 40
1. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.
2. Organizację i formy działania zespołów określa regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

§ 41
1. Dyrektor powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może być zmieniony
3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków,
2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka,
3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła,
4) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału,
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych,
6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.
4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, z którymi współpracuje szkoła, zawsze działając w  porozumieniu z Dyrektorem.

§ 42
1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.
2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

§ 43
1. Szkoła zatrudnia pedagoga, którego zadaniem w szczególności jest:
1) wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych i chrześcijańskich wartości;
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
3) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej;
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
5) podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole;
6) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z  programu wychowawczo-profilaktycznego;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
2. Szkoła, w miarę potrzeb i możliwości, może zatrudnić psychologa, którego szczegółowe zadania określa Dyrektor.

§ 44
1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
2. Wszyscy pracownicy szkoły przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

§ 45
1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.
2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie.

Rozdział 7
Prawa i obowiązki uczniów

§ 46
Uczniowie mają prawo do:
1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki,
2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania,
3) znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania,
5) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
7) otrzymania pomocy w przypadku trudności,
8) wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
9) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych,
10) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

§ 47
Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu i regulaminów szkoły,
2) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne,
3) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych,
4) kulturalnie i z szacunkiem, w sposób wypływający z wyznawanych wartości chrześcijańskich, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów,
5) godnego reprezentowania szkoły,
6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
7) noszenia na terenie szkoły właściwego stroju określonego przez szkołę.

§ 48
1. Szkoła może przyjąć jednolity strój, codzienny oraz galowy.
2. Jednolity strój:
1) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności,
2) jednoczy wspólnotę uczniów,
3) uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych,
4) strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

§ 49
1. Ucznia obowiązuje zakaz:
1) picia alkoholu, używania nikotyny w każdej postaci, palenia papierosów (w tym elektronicznych) i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią,
2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z  procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
3) noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego,
4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy,
5) uchylono
6) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
7) farbowania włosów, stosowania makijażu i malowania paznokci,
8) opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.
2. Uczeń, w czasie zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz przerw międzylekcyjnych, nie może korzystać z telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.

§ 50
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i  demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć oraz uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:
1) zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
2) zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
3) zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
4) udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
5) okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
6) uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
7) realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
a) propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
b) promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów (w tym elektronicznych), alkoholu, narkotyków i dopalaczy;
c) uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z Internetu;
d) uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;
8) ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
9) wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
10) zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;
11) bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

§ 51
System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby.

1. Uczeń może być nagrodzony za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce, sztuce lub sporcie;
2) wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
3) rzetelną naukę i pracę społeczną;
4) dzielność i odwagę;
5) 100% frekwencję.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) pochwała dyrektora wobec szkoły;
3) list pochwalny dyrektora do rodziców;
4) nagrody książkowe z okazji  zakończenia roku szkolnego;
5) nagrody rzeczowe.
3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasy; w przypadku pozostałych – Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody Dyrektora za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
6. Kary uczniowie otrzymują za:
1) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
2) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
3) naruszanie nietykalności cielesnej;
4) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
5) rozpowszechnianie patologii społecznej: papierosy (w tym elektroniczne), alkohol, narkotyki, dopalacze, inne substancje uzależniające pornografia, wagary;
6) udowodnioną kradzież.
7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
9. System kar obejmuje:
1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
2) upomnienie Dyrektora w obecności rodziców;
3) obniżenie oceny zachowania;
4) zawieszenie lub pozbawienie ucznia sprawowanej funkcji w Samorządzie Uczniowskim lub/i poczcie sztandarowym decyzją Dyrektora;
5) nagana Dyrektora;
6) rozwiązanie umowy edukacyjnej i skreślenie z listy uczniów w  szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
10. uchylono
11. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 6, obejmują:
1) rażące naruszenie Statutu lub regulaminów, które obowiązują w szkole;
2) posiadanie, dystrybucję lub używanie środków odurzających, alkoholu czy innych szkodliwych dla zdrowia substancji w tym nikotyny w każdej postaci;
3) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych w tym tzw. cyberprzemocy;
4) niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
5) wagarowanie i lekceważenie obowiązków szkolnych;
6) propagowanie sprzecznego z założeniami wychowawczymi szkoły stylu życia;
7) działania ucznia, które zagrażające dobru, moralności lub bezpieczeństwu innych osób w szkole;
8) notoryczne ściąganie.
12. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
13. Rodzice mają prawo odwołać się od kary w ciągu 14 dni do Dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
14. Rodzice mają prawo do wniesienia odwołania:
1) od kary wymierzonej przez Dyrektora do organu prowadzącego szkołę w terminie 14 dni od wymierzenia kary;
2) od kary wymierzonej przez Dyrektora, o której mowa w ust. 9 pkt. 6 do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od wymierzenia kary.
15. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 5, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:
1) wychowawcy oddziału;
2) pedagoga;
3) Samorządu Uczniowskiego;
4) psychologa.
16. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z  nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

Rozdział 8
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 52
Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

§ 53
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
3. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
4. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują Dyrektorowi.
5. Wychowawca oddziału, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom poprzez ich podyktowanie, w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych lub przez dziennik elektroniczny. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.
7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy oddziałów przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom – podczas zebrania.

§ 54
1. Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 53 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów z którymi współpracuje szkoła.

§ 55
1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 56
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 58 ust. 1, odbywa się w następujących formach:
1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
3) kartkówki – sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
4) pisemne prace klasowe – sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;
5) dyktanda;
6) ćwiczenia i zadania praktyczne;
7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
9) prace długoterminowe i prace projektowe;
10) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.
4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
9. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, minimalna liczba ocen bieżących potrzebnych do ustalenia każdemu uczniowi okresowej oceny z danego przedmiotu, winna wynosić nie mniej niż trzy.
10. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, minimalna liczba ocen bieżących potrzebnych do ustalenia każdemu uczniowi okresowej oceny z danego przedmiotu, winna wynosić nie mniej niż cztery.
11. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:
1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.
3) Do terminów, o których mowa w ust. 11, pkt 1 i 2, nie wlicza się czasu nieobecności klasy lub nauczyciela
12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

§ 57
1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
3. Zasada, o której mowa w ust. 2, jest stosowana również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem.
6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zadania domowego, zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
1) jeden raz w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
2) dwa razy w ciągu okresu – w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze większym niż 1 godzina tygodniowo.
8. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych, kartkówek i dyktand.

§ 58
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne;
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
4. Uchylono.
5. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
6. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.
7. Rodzice uczniów, którzy jeszcze nie mają dostępu do dziennika elektronicznego, do 30 IX otrzymują od wychowawców login i hasło do niego.
8. W przypadku utraty/zapomnienia danych potrzebnych do logowania do dziennika elektronicznego rodzice zobowiązani są zgłosić się do dyrekcji lub sekretariatu szkoły.

§ 59
1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący: 6
2) stopień bardzo dobry: 5
3) stopień bardzo dobry minus: 5-
4) stopień dobry plus: 4+
5) stopień dobry: 4
6) stopień dobry minus: 4-
7) stopień dostateczny plus: 3+
8) stopień dostateczny: 3
9) stopień dostateczny minus: 3-
10) stopień dopuszczający: 2
11) stopień niedostateczny: 1
2. Począwszy od klasy IV oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący: 6
2) stopień bardzo dobry: 5
3) stopień dobry: 4
4) stopień dostateczny: 3
5) stopień dopuszczający: 2
6) stopień niedostateczny: 1
3. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 2 pkt 1–5.
4. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 2 pkt 6.
5. W przypadku ocen bieżących oraz ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania nie dopuszcza się stosowanie skrótów.

§ 60
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom,
8) reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym.
2. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
6) naganne
3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) zachowanie poprawne:
a) uczeń odróżnia dobro od zła – prawidłowo ocenia zachowania własne i zachowania innych osób w kategoriach moralnych;
b) nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę jemu samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole;
c) w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.
2) zachowanie dobre:
a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej;
b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w jednym z obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;
3) zachowanie bardzo dobre:
a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej;
b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch obszarach spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;
4) zachowanie wzorowe:
a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej;
b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra we wszystkich trzech obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;
5) zachowanie nieodpowiednie:
a) uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, w szczególności naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia;
b) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego zachowania.
6) zachowanie naganne:
a) uczeń nie spełnił kryteriów do uzyskania oceny poprawnej;
b) został ukarany naganą Dyrektora;
c) w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby (osób) lub dobro otoczenia;
d) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego zachowania.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Wychowawca w dzienniku elektronicznym regularnie wpisuje uwagi i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów danego oddziału.
6. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do dziennika elektronicznego uwagi i spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i  zasad współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.
7. Aby pomóc wychowawcy w ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w szkole stosuje się punktowy system oceniania zachowania. Szczegółowe zasady jego funkcjonowania znajdują się w Regulaminie Ucznia.
8. Ilość punktów zdobytych przez ucznia jest tylko wskazówką dla wychowawcy. Nie determinuje śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§ 61
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie ustalonym przez Dyrektora.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 62
1. W klasach I–III:
1) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 63
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez Dyrektora.
3. W terminie ustalonym przez Dyrektora, nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem ust. 8, ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.
5. Proponowane śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz zachowania udostępniane są w dzienniku elektronicznym od terminu, o którym mowa w ust. 3. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z nimi. Wpis proponowanych ocen do dziennika elektronicznego uznaje się za skuteczne przekazanie ich do wiadomości rodziców. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.
6. Uchylono
7. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III wpisywane są przez wychowawcę do dziennika elektronicznego w terminie, o którym mowa w ust. 3. Wpis proponowanych ocen do dziennika elektronicznego uznaje się za skuteczne przekazanie ich do wiadomości rodziców.
8. Uchylono.
9. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca oddziału.

§ 64
1. Najpóźniej na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy oddziału z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
a) uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych,
b) uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.
3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:
1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;
2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:
a) przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania,
b) uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.
5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej w formie pisemnej.
6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców.

§ 65
1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

§ 66
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.
9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 67 i § 68.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 67
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 68 ust. 10.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
9. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 68
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 67 ust. 1.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
10. Postanowienia ust. 1–9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 69
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 70
1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 59 ust. 3, z zastrzeżeniem § 68 ust. 10.
2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 59 ust. 3.

§ 71
1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 72
1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:
1) wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu odpowiednio do dziennika elektronicznego, do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, karty pracy lub do dzienniczka w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem;
2) przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:
a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
b) uchylono.
3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń o których mowa w § 66 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu – na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z Dyrektorem.

Rozdział 9
Zasady przyjmowania uczniów

§ 73
1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci, a równocześnie respektują system wartości głoszonych przez Kościół katolicki.
2. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i  programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły w ramach postępowania rekrutacyjnego.
3. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i  wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.

§ 74
1 Szkoła posiada własne zasady i kryteria rekrutacji uczniów do klasy pierwszej.
2 W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:
1) wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego,
2) poziom dojrzałości dziecka na podstawie informacji sporządzonej przez przedszkole lub szkołę, w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne,
3) wynik rozmowy z rodzicami.

§ 75
1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1) złożenie przez rodziców w ustalonym przez szkołę terminie dokumentów podanych w zasadach rekrutacji na dany rok szkolny,
2) przeprowadzenie rozmów z dziećmi i z rodzicami,
3) ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania,
4) ogłoszenie listy przyjętych uczniów.

§ 76
1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z przepisami prawa. O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor.
2. Do klasy pierwszej, w miarę posiadanych wolnych miejsc może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego. O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor.

§ 77
1. Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą podpisania przez jego rodziców umowy edukacyjnej i wpisania go na listę uczniów.
2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych może być rozwiązana w każdym czasie przez każdą ze stron za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, przy czym Dyrektor szkoły może ją wypowiedzieć tylko w wypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:
1) w przypadku niemożności świadczenia usługi oświatowej przez Szkołę z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności;
2) w przypadku niemożności z powodów finansowych zapewnienia dziecku odpowiedniej dla jego stanu zdrowia opieki pedagogiczno – psychologicznej;
3) w przypadku sytuacji, o której mowa w §50 ust. 10;
4) gdy dziecko nie respektuje ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad funkcjonowania w grupie;
5) w przypadku dziecka przejawiającego problemy pedagogiczne i wychowawcze w sytuacji naruszenia przez to dziecko zawartego przez niego z Dyrektorem szkoły kontraktu określającego zasady jego postępowania w szkole;
6) gdy rodzice zataili istotne informacje o stanie zdrowia dziecka mające wpływ na prawidłowy proces wychowania i kształcenia;
7) gdy rodzice, w sytuacjach, które tego wymagają, nie współdziałają z wychowawcami i pracownikami pedagogicznymi w zakresie przestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego;
8) w przypadku zakłócania przez rodziców/opiekunów prawnych pracy Szkoły, prowadzenia zajęć dydaktycznych lub niedopuszczalnych, niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami społecznymi zachowań rodziców/opiekunów prawnych wobec innych rodziców, uczniów lub pracowników szkoły;
9) w przypadku działań lub zaniechań rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na szkodę wizerunku i dobrego imienia szkoły;
10) w przypadku, gdy rodzic lub opiekun prawny nie uiszcza po podpisaniu umowy obowiązkowych opłat (czesnego – rozumianego jako opłata za świadczenie usługi edukacyjnej, opłat za obiady i strój) po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu przez Dyrektora min. dwutygodniowego terminu do uregulowania zaległości.
3. Tryb wypowiedzenia umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Dyrektora w przypadkach wyszczególnionych w ust. 2 pkt. 3) do 5), określają następujące zasady:
a) Pisemne powiadomienie rodzica lub opiekuna prawnego o zaistniałej sytuacji oraz wyznaczenie terminu spotkania w sprawie;
b) Odbycie spotkania z rodzicem lub opiekunem prawnym w celu polubownego rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych za porozumieniem stron;
c) W braku porozumienia powiadomienie rodzica lub opiekuna prawnego o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych przez Dyrektora nie wymaga współdziałania z innymi organami szkoły ani organem prowadzącym.
5. Dyrektor skreśla ucznia z list uczniów szkoły wyłącznie w przypadku rozwiązania z rodzicem lub opiekunem prawnym umowy o świadczenie usług edukacyjnych, z przyczyn określonych w ust. 1. W tym przypadku Dyrektor zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły właściwego w rejonie, gdzie dziecko musi realizować obowiązek szkolny.
6. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły
o skreśleniu z listy uczniów do Organu Prowadzącego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.
7. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania od decyzji Dyrektora Szkoły
o skreśleniu z listy uczniów do Organu Nadzoru Pedagogicznego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji na piśmie.
Rozdział 10
Budżet szkoły

§ 78
1. Budżet szkoły stanowią: dotacje z jednostki samorządu terytorialnego, czesne płacone przez rodziców, środki organu prowadzącego, opłaty za dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz dobrowolne darowizny.
2. Dyrektor prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez organ prowadzący i pod jego nadzorem.
3. Dotacja z jednostki samorządu terytorialnego podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe

§ 79
1. Statut i jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący.
2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 80
Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo-wychowawczą w rozumieniu ustawy o  systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 81
Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści:

Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów
im. ks. Bronisława Markiewicza
w Markach
Al. M. J. Piłsudskiego 248/252
05-270 Marki

oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów
im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach i godłem państwa.

§ 82
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 83
Szkoła może posiadać własny sztandar, hymn i rotę ślubowania oraz ceremoniał szkolny.

§ 84
Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Markach nadany przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła z siedzibą Zarządu w Markach (Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 248/252, 05-270 Marki) wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

§ 85 Uchylono

Skip to content